หน้าแรก แท็ก แก้ภัยแล้ง

Tag: แก้ภัยแล้ง

กระทรวงทรัพย์ผุดโครงการแหล่งน้ำบาดาลเทคโนโลยีขั้นสูงแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ให้กับเกษตรกรที่บ้านกุดหว้า ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยเป็น 1 ใน 30 พื้นที่โครงการทั่วประเทศ ที่มีระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ดึงน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ประโยชน์ให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเพาะปลูกพืช สร้างรายได้ในช่วงหน้าแล้ง และแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซากในพื้นที่ จากนั้นนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำและได้รับประจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร...

สกลนคร กรรมาธิการฯเดินหน้าสร้างองค์ความรู้แก้ปัญหาภัยแล้งแก่ อปท.

รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานกรรมาธิการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา และ พล.ท.จเรศักณ์ อานุภาพ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการฯ พร้อมคณะ เดินทางประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อท้องถิ่นพึ่งพาตนเอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสกลนครและนครพนม ผู้บริหารองกรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 42 แห่ง กว่า  คน 100 คน เดินทางเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ โดยเฉพาะแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาแล้วตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก โดย รศ.ดร.สังศิตฯ กล่าวว่า ปัญหาความยากจนของประชาชนส่วนใหญ่ เกิดจากการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากอาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านคือเป็นเกษตรกร เมื่อไม่มีน้ำก็ไม่สามารถเพาะปลูกพืชให้ได้ผล ไม่มีรายได้เข้าสู่ครอบครัว ปัญหาหนี้สินจึงตามมา น้ำจึงเป็นเป็นจุดเริ่มต้นและถือเป็นปัจจัยที่สำคัญขั้นพื้นฐาน ในการช่วยให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น...

กาฬสินธุ์ ผุดยุทธการโคกหนองนาแก้ปัญหาภัยแล้ง

สำนักงานพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และมูลนิธิศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ น้อมนำศาสตร์พระราชา จัดโครงการโคกหนองนาพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ปลูกไม้ยืนต้น ขุดบ่อ ทำนาและเกษตรผสมผสาน เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน  โดยได้ขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 369  หมู่บ้าน และตั้งเป้าในปี 2563 จำนวน  180  หมู่บ้าน รวม  549  หมู่บ้าน  ทั้งนี้ อ.เมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.เมืองกาฬสินธุ์ ได้คัดเลือกแปลงเกษตรของนางรัศมี ภูผาสุข ชาวบ้านเริงนาแก หมู่ 6  ต.ไผ่ อ.เมืองกาฬสินธุ์...

กองพันทหารราบที่ 2 นำรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง จ.อุทัยธานี

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำ ขนาด 5,000 ลิตร ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยได้ทำการแจกจ่ายน้ำสะอาดสำหรับการบริโภค - บริโภค ให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 15 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เป็นจำนวนกว่า 10,000 ลิตร จากนั้น เดินทางไปแจกจ่ายน้ำให้กับผู้ประสบภัยแล้งและจุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค ประจำหมู่บ้านในพื้นที่หมู่ที่ 3...

กองพลทหารราบที่ 7 ร่วม จ.ลำพูน ปล่อยรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำประปาแก้ภัยแล้ง

พันเอก ยุทธพงศ์ กลันทะกะ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 7 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการบรรเทาความเดือดแก่ประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” พื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมี กำลังทหารจิตอาสาจากกองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดลำพูน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า จึงได้ร่วมกันระดมศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน ในการเตรียมความพร้อมการเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนให้ทุเลาเบาบางลงไปตลอดห้วงฤดูร้อน ภาพ-ข่าว กองทัพภาคที่ 3

สูบน้ำจากห้วยกะเอิน จ.ศรีษะเกษ แก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ ตำบลสุขสวัสดิ์

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้งตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง  โดยมีนายบุญประสงศ์  นวลสายย์  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ  นายปราจิต  แก้วลา  นายอำเภอไพรบึง  นายภูริต  อภิรักษ์วรการ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมบรรยายสรุปสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งของตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง นายภูริต  อภิรักษ์วรการ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ กล่าวว่า ตำบลสุขสวัสดิ์  ได้ประสบปัญหาภัยแล้งมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา  สระน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  บ้านอาลัย  หมู่ที่ 7 แห้งขอด  ไม่มีน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาให้บริการประชาชน   ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์  ได้จัดหาน้ำออกแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนและได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ำแรงสูงจากจังหวัดศรีสะเกษ  โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อทำสูบน้ำจากห้วยกะเอิน ในระยะทาง...

ศรีสะเกษ 5 ต.โพธิ์ศรีสุวรรณขาดน้ำเร่งเปลี่ยนทางเดินระบบน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง

นายบุญประสงค์   นวลสายย์  หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า จากการที่ขณะนี้มี 5 ตำบล  80 หมู่บ้าน ของ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ผลิตระบบน้ำประปาอย่างหนัก   ดังนั้น  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจึงได้ลงพื้นที่ไปติดตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งพบว่าท่อส่งน้ำเดิมเกิดสภาพชำรุดและมีน้ำรั่วไหล  ไม่สามารถส่งน้ำไปยังแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อทำน้ำประปาของแต่ละตำบลได้ ซึ่งปภ.ศรีสะเกษ บูรณาการกับองค์กรท้องถิ่นทั้ง 5 แห่ง เร่งจัดหางบประมาณทำการก่อสร้างท่อส่งน้ำใหม่ พร้อมเปลี่ยนทางเดินของระบบน้ำใหม่เพื่อความมั่นคงถาวร   โดยไม่ให้ท่อน้ำลอดถนนใหญ่เพื่อป้องกันท่อน้ำแตก และได้จัดหาเครื่องสูบน้ำสำรอง เพื่อให้สามารถส่งน้ำไปให้ประชาชนได้อย่างเพียงพอกับความต้องการใช้  สำหรับการประกาศพื้นที่ภัยแล้งในพื้นที่นั้น ยังไม่มีการประกาศแต่อย่างใด      https://youtu.be/wZUaoCBxq9s ภาพ-ข่าว  ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ. ศรีสะเกษ

กาฬสินธุ์ น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ชุบชีวิตเกษตรกรกลางทุ่งแล้ง

นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการประกอบอาชีพของเกษตรกร ต.หัวหิน และ ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก เขตรอยต่อกับ ต.เว่อ  อ.ยางตลาด โดยพบว่าเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง ได้มีการปรับตัวเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข ทั้งนี้  ได้ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำ ทั้งน้ำประปาใต้ดินบนดิน และน้ำที่เหลือในบ่อ ที่ได้จากการกักเก็บน้ำฝน เพื่อการอุปโภคบริโภค อย่างประหยัด เพื่อให้ข้ามพ้นหน้าแล้งไปได้ นายจันทร์เพ็ญกล่าวอีกว่า เมื่อพื้นที่ทำกินอยู่กลางทุ่งแล้ง และเสียโอกาสในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในฤดูแล้งดังกล่าว จึงได้ร่วมกับเพื่อนเกษตรกรในพื้นที่ติดต่อกัน ขอรับการสนับสนุนด้านบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  ผ่านองค์กรปกครองท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด ก่อนที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ของกรมทัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อปี 2562 โดยขุดบ่อบาดาลลึก 62 เมตร...

Stay Connected

22,939แฟนคลับชอบ
3,328ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Tag Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles