หน้าแรก แท็ก อุตรดิตถ์

Tag: อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ช่วยเหลือ เยียวยาให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เข้าพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่องของการตรวจสุขภาพและแจกจ่ายยา รักษาชาวบ้านที่เจ็บป่วย ในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร ณ หมู่บ้านขุนสอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดนมีการตรวจโรคเบื้องต้น จ่ายยา ให้กับประชาชน อีกทั้งยังมีการให้ความรู้เรื่องโรคที่มากับความหนาว การสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง สอนการล้างมือ 7 ขั้นตอน ที่ถูกวิธี การสอนสวมถุงยางอนามัยอย่างถูกวีธี เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และคุมกำเนิดให้กับชาวบ้านอีกด้วย อีกทั้งยังมีชุดแพทย์เดินเท้าเข้าไปบริการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยชราที่ไม่สามารถเดินทางออกมาพบแพทย์ได้ ในการเข้าไปช่วยเหลือทางการแพทย์ครั้งนี้ทำประชาชนในพื้นที่ เกิดความซาบซึ้งใจ...

อุตรดิตถ์ – วัฒนธรรมอุตรดิตถ์ทำคลิปวิดีโอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวศิลป วัฒนธรรม 9 อำเภอ

อุตรดิตถ์ - วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ทำคลิปวิดีโอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวศิลป วัฒนธรรม 9 อำเภอ แสนสดสวยงดงามขอบคุณวัฒนธรรมจังหวัดและ อบจ.อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์ – วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ทำคลิปวิดีโอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวศิลป วัฒนธรรม 9 อำเภอ แสนสดสวยงดงาม

อุตรดิตถ์ - วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ทำคลิปวิดีโอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวศิลป วัฒนธรรม 9 อำเภอ แสนสดสวยงดงามขอบคุณวัฒนธรรมจังหวัดและ อบจ.อุตรดิตถ์

จ.อุตรดิตถ์เปิดกิจกรรม “ถนนคนเดิน”

ที่ริมคลองชลประทาน หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ถนนอินใจมี  ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมถนนคนเดินอุตรดิตถ์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสงเสริมช่องทางการขายและการตลาดให้แก่กลุ่มเกษตรกร ผู้ค้าปลีก ค้าส่งและบริการนักเรียน/นักศึกษา ผู้ว่างงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการกระตุ้นเศษกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์ห้กลับมาฟื้นตัวได้โดยเร็ว และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยส่งเสริมการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนให้เกิดความข้มแข็งและพัฒนาเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จัดขึ้น ที่ บริเวณริมคลองชลประทาน ข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏจุตรดิตถ์ระยะทาง 450 เมตร ตั้งแต่แยกถนนอินใจมี - สะพาน100 ปี กิจกรรมจัดทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 น. ถึง 21.00 น....

อุตรดิตถ์ – วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ทำคลิปแนะนำที่ท่องเที่ยวศิลป วัฒนธรรม 9 อำเภอ

อุตรดิตถ์ - วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ทำคลิปวิดีโอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวศิลป วัฒนธรรม 9 อำเภอ แสนสดสวยงดงามขอบคุณวัฒนธรรมจังหวัดและ อบจ.อุตรดิตถ์ https://www.facebook.com/thongthinthaichannel/posts/2828059747423900

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.อุตรดิตถ์จัดโครงการรณรงค์ลดขยะโลกร้อน

 ที่ลานอเนกประสงค์ วัดเกษมจิตตารามตำบลท่าอิฐอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มี การจัดกิจกรรม รณรงค์ลดขยะลดโลกร้อน มีผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรมจำนวน 100 คน ในการอบรมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์ลดขยะลดโลกร้อน และเป็นการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยในระดับชุมชนสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยและทำให้ชุมชนมีความสะอาดรวมทั้งมีการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ตลอดจนมีการรณรงค์เก็บขยะและทำความสะอาดตามเส้นทางต่างๆในเขตชุมชน นอกจากรณรงค์เดินเก็บขยะและทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ทำการคัดแยกขยะที่ธนาคารขยะชุมชนสมานมิตร ต่อไป https://youtu.be/lAdpoHdK-bc ภาพ-ข่าว ณัฐวัฒน์​  ราชประสิทธิ์ จ.อุตรดิตถ์​

พช.อุตรดิตถ์ สร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิต “โคก หนอง นา โมเดล” (อุตรดิตถ์)

นางสาวธัญญาณี  ศรีใจอินทร์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ   นางสุจิตรา  พิเคราะห์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ และนางปัณฑารีย์    จุฑา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เข้าร่วมโครง กิจกรรม การเอามือสามัคคี ตามโครงการเสริมสร้างและการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2  รูปแบบประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ที่พื้นที่ของนายประทุม ลัคณา  บ้านสามร้อยเมตร  หมู่ที่ 12 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัด กิจกรรมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9...

รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมกับ สสจ.อุตรดิตถ์ ออกปฏิบัติการกำจัดลูกน้ำยุงลาย (อุตรดิตถ์)

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ออกปฏิบัติการกำจัดลูกน้ำยุงลาย วางแผนการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ตรวจวัดไข้เบื้องต้น สร้างความตระหนักรู้ พร้อมกับพ่นหมอกควันในพื้นที่ที่เสี่ยงเป็นพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชน เพื่อเป็นการยับยั้ง ป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มียุงเป็นพาหะในการแพร่เชื้อโรค ในสภาวะที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ บ้านวังสีสูบ, บ้านวังขอน, บ้านงิ้วงาม, บ้านน้ำไผ่ เทศบาลตำบลงิ้วงาม จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีการวางแผนป้องกันในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก การตรวจวัดไข้เบื้องต้น และพ่นหมอกควันให้กับประชาชนในหมู่บ้านทั้งหมด 16 หมู่บ้าน 3,801 ครัวเรือน เพื่อเป็นการป้องกัน ยับยั้ง และกำจัดโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดในช่วงนี้ และนอกจากนี้ยังจัดชุดปฏิบัติการสอบสวนโรคติดต่อ(JIT) ลงพื้นที่สอบสวนโรค ให้ความรู้ให้กับประชาชน และกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลาย เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก อีกด้วย ภาพ-ข่าว รพ.ค่ายพิชัยดาษหัก

Stay Connected

21,806แฟนคลับชอบ
2,741ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Tag Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles