26.2 C
Bangkok
วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 7, 2023
ตลาดเลหลัง
หน้าแรก แท็ก ประกันสังคม

Tag: ประกันสังคม

ประกันสังคมแจงสิทธิทันตกรรม

สำนักงานประกันสังคม แจงสิทธิกรณีทันตกรรมของสำนักงานประกันสังคมไม่ด้อยกว่าสิทธิอื่น อีกทั้งสะดวกสบายสามารถเข้ารับบริการได้ทุกคลินิกที่มีบริการด้านทันตกรรมทั้งนี้ หากโรงพยาบาลหรือคลินิกใดเข้าร่วมโครงการกับสำนักงานประกันสังคมผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย โดยผู้ประกันตน ต้องนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการ ผู้ประกันตน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือ Line : @ssothai หรือโทร 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง https://youtu.be/4kcD4XuA9sI

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจงการปรับลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง ผู้ประกันตน ม.33 , 39 เริ่มเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2565 นี้

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจงการปรับลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง ผู้ประกันตน ม.33 , 39 เริ่มเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2565 นี้สำนักงานประกันสังคม แจงการนำส่งเงินสมทบนายจ้าง ผู้ประกันตน มาตรา 33 จากเดิมร้อยละ 5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 3 ของค่าจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 39...

ประกันสังคม แนะลูกจ้าง เรื่อง เงินทดแทนกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย

สำนักงานประกันสังคม แนะลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย “เหตุสุดวิสัย”หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย หรือธรณีพิบัติภัย ตลอดจนภัยอื่นๆ ที่เกิดจากธรรมชาติ ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชนและถึงขนาด ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ไม่สามารถทำงานได้ หรือนายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ซึ่งต้องอยู่ในพื้นที่ที่ราชการประกาศกำหนด ลูกจ้าง ผู้ประกันตนสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยได้ ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 180...

เชียงใหม่ โรงพยาบาลลานนา 3 รับการตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์ โครงการประกันสังคม ประจำปี 2565

ที่ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลลานนา 3  นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 และนพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา พร้อมทั้งหัวหน้าแผนกทุกฝ่าย ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน จากสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานมาตรฐานทางการแพทย์ นำโดย นพ.สิทธิชัย พุทธิประเสริฐ ที่ปรึกษาทางการแพทย์ และ พลตำรวจตรีหญิง รมย์ชลี...

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แจงคืบหน้า พ.ร.บ.ประกันสังคม 3 ข.

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) (10 พ.ค.65) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมที่ใช้บังคับในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของผู้ประกันตนนั้น กระทรวงแรงงานจึงเสนอกฎหมายดังกล่าว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกันตนมีหลักประกันทางสังคมและได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบประกันสังคมที่มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ฉบับนี้...

ประกันสังคม แนะดูแลตัวเองอย่างไร? ในสถานการณ์โควิดปัจจุบัน

เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงต้องอยู่กับเราไปอีกนาน จึงแนะนำ ผู้ประกันตนต้องลดความเสี่ยง จึงจะอยู่อย่างมีความสุข ทั้งนี้ หากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิ สำหรับผู้ประกันตนที่มีความจำเป็นไม่สามารถไปรับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิได้ สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลอื่นได้ โดยต้องมีผลการตรวจ ATK เป็นบวก โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ให้แก่สถานพยาบาลที่ให้บริการ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฯ...

ประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตน เปลี่ยนโรงพยาบาลประจำปี ตั้งแต่ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาล สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ตั้งแต่ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566โดยสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ 4 ช่องทาง ดังนี้ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส. 9-02)เว็บไซต์ www.sso.go.thแอปพลิเคชัน SSO ConnectLine official...

ประกันสังคม : ผู้ประกันตนติดโควิดใช้สิทธิอย่างไร

สำนักงานประกันสังคม แนะผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม ที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิ สำหรับผู้ประกันตนที่มีความจำเป็นไม่สามารถไปรับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิได้ สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลอื่นได้ โดยต้องมีผลการตรวจ ATK เป็นบวกและมีอาการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ให้แก่สถานพยาบาลที่ให้บริการ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และจำนวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ลงวันที่...

Stay Connected

22,939แฟนคลับชอบ
3,912ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

Latest Articles