นายธเนศพล วงศ์เจริญ เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายดุษดี ทรอาษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ ออกเยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแคบหมูหมู่ 5 ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โดยกลุ่มได้ผลิตแคบหมู เพื่อจำหน่ายภายในชุมชน พื้นที่อำเภอและจังหวัดใกล้เคียง

พบว่าปัจจุบันราคาต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหนังหมูซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต จากเดิมราคา 60-70 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นเป็น 90-95 บาท/กิโลกรัม อีกทั้งต้องมีต้นทุนจากถุงบรรจุภัณฑ์ สติ๊กเกอร์ และค่าแรงของสมาชิกกลุ่ม ทั้งนี้กลุ่มจึงจำเป็นต้องเพิ่มราคาจากเดิม 20 บาท/ถุง เป็น 25 บาท/ถุง แต่ยังคงรักษาคุณภาพและปริมาณสินค้าให้มีความเหมาะสม และความเข้มแข็งของกลุ่ม ซึ่งก็ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มให้พออยู่ได้ และสร้างเงินทุนหมุนเวียนและรายได้ให้กับกลุ่มในยุคเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่