นางสายใจ  เลิศวิริยะประภา  นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด  ประธานในพิธีอ่านสาร “ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ.2566  พร้อมทั้ง กล่าวเปิด งานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  พ.ศ.2566 และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการระดับภาคและระดับประเทศ  ในปีการศึกษา  2565 ที่ผ่านมา ณ  อาคาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด  ต.เขาสามยอด  อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี

โดยมีกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การแสดงของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสามยอด  จำนวน  7  ชุดการแสดง และ  การแสดงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด  1 ในระดับชั้นการศึกษาต่างๆ จำนวน 8 ชุดการแสดง อาทิ การรำมวยไทย , การเต้นฮูลาฮูป ประกอบดนตรี และอื่นๆ อีกมากมาย โดยเด็กๆ จะได้ร่วมกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้  และฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ จำนวน 8 ฐาน

ทั้งนี้ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ทราบถึง  ความสำคัญ ของตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิด ความภาคภูมิใจ และรู้ถึงคุณค่าของตนเองยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อฝึกให้เด็ก ได้มีพัฒนาการทุกด้านที่เหมาะสมตามวัย กล้าคิดกล้าแสดงออก ในสิ่งที่ถูกต้อง และสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติตน ให้มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดี  เก่ง  ดี  และมีความสุข ตรงตามวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีเด็กๆ และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 1,000 คน  โดยภายในงานยังจัดให้มี อาหาร เครื่องดื่ม และ ไอศกรีม แจกจ่ายให้แก่เด็กๆ และผู้ปกครอง ฟรี ตลอดทั้งวันอีกด้วย

สมชาย เกตุฉาย –  ลพบุรี  /  รายงาน