หอการค้าสงขลา และ 19 เครือข่าย พร้อมหนุนเมืองต้นแบบที่ 4 หรือนิคมอุตสาหกรรมจะนะหาก สภาพัฒน์ฯ ดำเนินการผ่านกฎหมายสิ่งแวดล้อม

1

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 คลี่คลาย ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการฟื้นฟู เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของ อ.หาดใหญ่  และ เมืองชายแดนด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา ที่ห้องประชุม โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งได้เชิญนายธนวัฒน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา เป็นผู้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ผลกระทบทางเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค”โควิด 19 “

 ซึ่งในตอนหนึ่งของการเสนอแนวทางในการฟื้นฟู เศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายธนวัฒน์ ฯได้กล่าวว่า การฟื้นฟูจังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวมนั้น หอการค้าเห็นด้วยกับโครงการ”เมืองต้นแบบที่ 4 จะนะ” หรือ”นิคมอุตสาหกรรมสงขลา” ซึ่งหลังจากที่ได้รับทราบโครงการอย่างละเอียดโดย หน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว หอการค้ามีความเห็นว่า ต้องสนับสนุนโครงการ”เมืองต้นแบบที่ 4  จะนะ” ให้เกิดขึ้น เพื่อ ขับเคลื่อน การพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ เพราะเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ การนลงทุน การจ้างงาน และการลงทุนต่างๆของ นักลงทุนในพื้นที่ตามมา โดยเฉพาะเรื่องของ ท่าเรือน้ำลึก ที่จะเกิดขึ้น เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของ จ.สงขลา และภาคใต้ตอนล่าง เพราะท่าเรือน้ำลึกที่มีอยู่ ไม่สามารถรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของ จ.สงขลาได้

 แต่อย่างไรก็ตาม การที่หอการค้า และ ภาคีเครือข่ายทั้ง 19 องค์กร ของจังหวัดสงขลา จะทำการเคลื่อนไหว เพื่อสนับสนุนโครงการ “ เมืองต้นแบบที่ 4 จะนะ” หรือ”นิคมอุตสาหกรรมจะนะ” นั้น สภาพัฒน์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินการทำเรื่อง”สิ่งแวดล้อม” ให้เป็นไปตามกฎหมายให้ถูกต้องแล้วเสร็จ การดำเนินการใดต้องไม่มีการลัดขั้นตอน เป็นไปตามกฎหมาย ถ้าเป็นไปอย่างนี้เมื่อไหร่ หอการค้าจังหวัดสงขลา และ 19 องค์กรของภาคธุรกิจ พร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อนโครงการ” เมือง ต้นแบบที่ 4 จะนะ” หรือ”นิคมอุตสาหกรรมจะนะ” อย่างเต็มที่ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา กล่าวกับที่ประชุม

ภาพ-ข่าว นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here