พังงา ก.เกษตร เชื่อมโยงการยกระดับขับเคลื่อนภาคการเกษตรผ่านศูนย์ AIC

4

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดพังงา โดยประธานกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดพังงา และรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเกษตรแปลงใหญ่พืชผัก เพื่อพัฒนา ปรับปรุง รวบรวมผลผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และความต้องการของตลาด โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา นายเอกสิทธิ์ สองเมือง นายอำเภอตะกั่วทุ่ง นายสุพชัย  อัมภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ผู้บริหารวิทยาลัยฯ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนครู เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา หมู่ที่ 7 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา พร้อมเปิดป้ายโครงการอาคารบังคับน้ำ วิทยาลัยเกษตรกรรมพังงา และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปลานิล) จำนวน 5,000 ตัว

 ดร.เฉลิมชัย กล่าวว่า “การเชื่อมโยงการยกระดับขับเคลื่อนภาคการเกษตรผ่านศูนย์ AIC จะเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร แหล่งอบรม แหล่งข้อมูลที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรแปรรูปและการตลาด พร้อมเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการในพื้นที่แบบแปลงใหญ่ โดยดึงกลุ่ม Young Smart Farmer เข้ามามีส่วนร่วม และเป็นกำลังสำคัญให้กับภาคการเกษตรต่อไปในอนาคต”

ภาพ-ข่าว เกส จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here