ก.เกษตรฯ จับมือ สภาอุตสาหกรรมฯ ชุดใหม่ ลุย 14 โครงการยกระดับภาคเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง

4

“เกรียงไกร” มั่นใจ ไฮไลท์โครงการอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ (SAI) เสร็จทันโชว์ศักยภาพไทยในการประชุมเอเปค (APEC)พฤศจิกายนนี้

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) นำคณะกรรมการและผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ชุดใหม่ โดยมีสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรร่วมประชุมด้วย ที่สำนักงานใหญ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยนายอลงกรณ์และคณะได้แสดงความยินดีกับนายเกรียงไกร เธียรนุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารชุดใหม่

จากนั้นได้ประชุมหารือถึงการพัฒนาความร่วมมือภายใต้ คณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือที่ได้ดำเนินการก่อนหน้านี้ 3 โครงการ ได้แก่

 1. โครงการเกษตรแม่นยำ 2 ล้านไร่ โดยจะขยายเป้าหมายโครงการจาก 2 ล้านไร่เป็น 5 ล้านไร่
 2. โครงการ 1 กลุ่มจังหวัด 1 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร ครอบคลุม 18 กลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ
 3. โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการหารือและเห็นพ้องต้องกันในโครงการริเริ่มใหม่ที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนต่อไปได้แก่

 1. โครงการพัฒนาแบรนด์สินค้าเกษตร (The Brand Project) สู่เกษตรมูลค่าสูง เป็นแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
 2. โครงการอาหารแห่งอนาคต (Future Food) สำหรับอาหารคนและอาหารสัตว์ เช่น ถั่วเขียว เห็ด สาหร่าย ผำและแมลง
 3. โครงการส่งเสริมการลงทุนเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม Made In Thailand
 4. โครงการส่งเสริมสตาร์ทอัพเกษตรและ SME เกษตร
 5. โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรระหว่าง สวก. ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) และสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 6. โครงการมหานครผลไม้และการพัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้ และโครงการ Eastern Thailand Food Valley
 7. โครงการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารมาตรฐานฮาลาล
 8. โครงการ Smart Agriculture Industry (SAI in the City) โดยร่วมมือระหว่าง ส.อ.ท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์(บางเขน) เพื่อพัฒนาเป็นโมเดลการพัฒนาระดับพื้นที่ (Area based development) ภายใต้ BCG Model ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ และจะเป็นไฮไลท์ของการประชุมเอเปค (APEC) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมเกษตรของไทย จากนั้นจะขยายโครงการไปทุกจังหวัด
 9. โครงการสนับสนุนการจำหน่ายและบริโภคผลไม้ในฤดูกาลผลิตผลไม้ปี 2565 โดย ส.อ.ท. ให้การสนับสนุนในเบื้องต้นเป็นทุเรียน 2,000 ตันและมังคุด 500 ตัน
 10. การฟื้นฟูและพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้ง สินค้าประมงและปศุสัตว์ รวมทั้งระบบความเย็น (Cold Chain system)
 11. ความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสร่วมกันในวาระการเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียของคณะผู้แทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2565 โดยเน้นประเด็นการร่วมลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรและการขยายการส่งออก

สำหรับความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นนโยบายร่วมกันระหว่าง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธาน ส.ก.อ. คนก่อนนำมาซึ่งการจัดตั้งคณะกรรมการ กอ. โดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและภาคเกษตรกร เพื่อยกระดับเกษตรของไทยสู่อุตสาหกรรมการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มสู่เกษตรมูลค่าสูงอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here