หน้าแรก แท็ก อุตรดิตถ์

Tag: อุตรดิตถ์

เราดูแลทหารไทย ทุกพื้นที่ ทุกตารางนิ้ว อุตรดิตถ์

พันเอก สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มอบหมายให้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการทางการแพทย์ เช่น การตรวจรักษาดูแลสุขภาพ การแจกจ่ายยา และการคัดกรองสุขภาวะทางจิต ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ห่างไกล ที่เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ยาก ณ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3205 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 3 บ้านสันทรายคองน้อย ต.เสียง อ.ฝาง และ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3206 บ้านป็อกป่ายาง ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกล ภาพ-ข่าว กองทัพภาคที่ 3

จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน (อุตรดิตถ์)

ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จัดพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชาและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ปีที่ 66 ประจำปี 2563 เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในพิธีได้อ่านสารจากผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน สมาชิกอาสารักษาดินแดนได้กล่าวคำปฏิญาณ รวมทั้งมอบเข็มอาสารักษาดินแดน มอบทุนมูลนิธิอาสารักษาดินแดนและมอบทุนการศึกษาแม่บ้านมหาดไทยให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและบุตรบุคลากร จำนวน 80 ทุน รวม 169,500 บาท ต่อจากนั้นประกอบพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล   ภาพ-ข่าว ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์ 

อุตรดิตถ์จัดโครงการปั่นวันมาฆะ ไหว้พระ 9วัดนมัสการหลวงพ่อโต เนื่องในวันมาฆบูชา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย พร้อมด้วย นางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย/คณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพิชัย ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ อำเภอพิชัย อสม. และชมรมจักรยานอำเภอพิชัย ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานตามโครงการ “ปั่นวันมาฆะไหว้พระ 9 วัดนมัสการหลวงพ่อโต” ประจำปี 2563  โดยเริ่มสตาร์ทที่วัดมหาธาตุ - วัดโรงม้า - วัดดอนโพ - วัดศรีจำปาศักดิ์ - วัดท่าไม้เหนือ - วัดกองโค -...

อุตรดิตถ์จัดอบรมโครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสหวิช  อภิชัยวิศรุตกุล  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2563​ ที่หอประชุมอำเภอตรอน​ จังหวัด​อุตรดิตถ์​ การจัดการอบรมในครั้งนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย  จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลทุกแห่ง  โดยรับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติอย่างน้อย 50 คน ต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่  รวมถึงพิจารณากำหนดรูปแบบ  องค์ประกอบโครงสร้างการสั่งการ  แผนผังเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร  และการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติดังกล่าว  ให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รุ่นที่ 1 ที่จัดขึ้นในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องดำเนินการให้ ...

เปิดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจ.อุตรดิตถ์

ที่ประชุมกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์​ ​ นา​ยธ​นากร​ อึ้ง​จิตร​ไพศาล​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​เป็น​ประธาน​เปิด​ โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี​ กลุ่มงานสารนิเทศ​ สนง.พัฒนา​ชุมชน​ สนง. คุมประพฤติ​ พร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอต่างๆ เข้ารับการอบรมโดยเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์กรอาชญากรรมการค้ามนุษย์ผู้หญิงเข้าเมืองแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายซึ่งเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้มาซึ่งข่าวสารให้เขาพอ เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในเพิ่มขีดความสามารถแก่กลุ่มพลังมวลชนที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สามารถส่งข้อมูลข่าวสารต่อทางราชการและสร้างความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและขยายฐานสมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวเรื่องที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ และสามารถที่จะเป็นแหล่งข่าวรายงานข่าวสารที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงให้กับหน่วยงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ถูกต้องและแม่นยำสามารถนำข้อมูลข่าวสารใช้เป็นประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมายดำเนินมาตรการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันต่อสถานการณ์ https://youtu.be/oe7pqPF-7YA ภาพ-ข่าว ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​  ​อุตรดิตถ์

ซักซ้อมแผนเตรียมรับผู้ป่วยปอดอับเสบจากเชื้อไสรัสโคโรน่า 2019 จ.อุตรดิตถ์

ที่โรงพยาบาลตรอน​จ.อุตรดิตถ์​ นายสกุลไชย จูมทอง​ นายอำเภอตรอน​ เข้าร่วมสังเกต​การณ์ซ้อมแผนเตรียมรับผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อ​ไว​รั​สโค​โร​นา​ 2019​ ตามกระบวนการการคัดกรอง, แนวทางการดูแล, การส่งต่อ, อุปกรณ์​ป้องและการสื่อสารความเสี่ยง​ โดยมีนายแพทย์ พีรสันต์​ ปั้นก้อง​ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล​ตรอน​  นายบุญเลิศ​ จันทร์หอม​ สาธารณสุข​อำเภอตรอน​ พร้อมด้วยทีมแพทย์​ พยาบาล​ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล​ และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข​ ร่วมปฏิบัติการ​ การซ้อมแผนเตรียมรับผู้ป่วยป​อดอักเสบจาก​เชื้อ​ไว​รั​สโค​โร​นา​2019​ ณ​ โรงพยาบาลตรอน​ อำเภอ​ตรอน​ จังหวัด​อุตรดิตถ์ ภาพ/ข่าว ณัฐวัฒน์​  ราช​ประสิทธิ์​ ​ อุตรดิตถ์​

เรือโดยสารล่มกลางอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์ 11 ผู้โดยสาร รอด 6 ราย สูญหาย 4 ราย พบศพแล้ว 1 ราย

  ที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์  บริเวณเกาะสิงห์โต หมู่ที่ 9 บ้านท่าเรือ ตำบลท่าปลา อำเภอ   ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  กรณีเกิดเหตุเรือรับส่งสินค้าที่ออกจากเกาะห้วยต้า ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา  เหตุเรือโดยสารจากหมู่บ้านห้วยต้า หมู่ที่ 4 ตำบลนางพญา  ซึ่งบรรทุกพืชผลทางการเกษตร พร้อมผู้โดยสารทั้งหมด 10 คน รวมคนขับเรือด้วยอีก 1 คนเป็น 11 คน ประสบเหตุเรือโดยสารชนเข้ากับตอไม้ที่อยู่กลางอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์  ก่อนถึงท่าเทียบเรือบ้านท่าเรือ หมู่ 9 ต.ท่าปลาเพียง 2...

ทหารกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 ร่วมกับ ปภ.อุตรดิตถ์ เร่งควบคุมดับไฟป่า

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 2 ชุดปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ดับไฟป่า ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ , ฝ่ายปกครองอำเภอลับแล, ผู้นำหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน และราษฎรจิตอาสา  หมู่ที่ 8 บ้านห้วยใต้ ตำบลแม่พูล ลงพื้นที่ดับไฟป่า จำนวน 2 จุด โดยปัจจุบันสถานการณ์ไฟป่าได้สงบลงเรียบร้อยแล้ว ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า กองพันทหารปืนใหญ่ที่...

Stay Connected

22,939แฟนคลับชอบ
3,334ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Tag Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles