หน้าแรก แท็ก ประชาสัมพันธ์

Tag: ประชาสัมพันธ์

ปิดฉาก Active Learning ระยะต้นน้ำ 2565

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพเพื่อการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ. ระดับต้นน้ำประจำปี 2565 ในพื้นที่ภาคกลาง ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ณ.โรงเรียนพญาไท จ.กรุงเทพฯ ไปสิ้นสุดโครงการเมื่อ 11 พฤษภาคม 2565 ณ.โรงเรียนหนองปลาไหล จ.นครสวรรค์ รวมทั้งสิ้น 29 โรงเรียนคุณภาพจาก 10 จังหวัดภาคกลางที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนต้นแบบนำร่องการศึกษาด้วยระบบ Active...

พลิกโฉมการศึกษาไทยด้วย Active Learning เพื่อก้าวสู่โลกในศตวรรษที่ 21

คุณครูต้นแบบในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ จากโรงเรียนต้นแบบ 29 โรงเรียนจาก 10 จังหวัดภาคกลางได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมกับวิทยากรที่พร้อมจะเปลี่ยนบทบาทจากPassive Learning สู่การเป็น Active Learning เพื่อให้นักเรียนได้คิดและปฏิบัติจริงตามกระบวนการคิดชั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการสอนแนวใหม่ เน้นสร้างผู้เรียนให้สร้างนวัตกรรม โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานในการแลกเปลี่ยนความรู้ ทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อก้าวสู่โลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน https://youtu.be/i9alRBezAHI

ประกันสังคมมาตรา 40 แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบตามยอดเงินสมทบ

แต่ก่อนประกันสังคมมาตรา 40 จะสามารถจ่ายเงินได้เพียง 2 รูปแบบเท่านั้น เพื่อเป็นการจูงใจให้แรงงานนอกระบบหันมาเข้าสู้ระบบประกันสังคมมาตรา 40 มากขึ้น ปัจจุบัน ทางสำนักงานประกันสังคมจึงได้ออกรูปแบบการประกันตนเพิ่มขึ้นอีก 1 รูปแบบ เราจึงสามารถเลือกการจ่ายเงินได้ทั้งหมด 3 รูปแบบ ซึ่งมีแตกต่างกันในเรื่องของความคุ้มของในส่วนต่างๆ การจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 40การจ่ายเงินสมทบ เลือกได้ว่าจะชำระเป็นเงินสด หรือเลือกหักผ่านบัญชีธนาคาร ซึ่งจะต้องส่งเงินสมทบทุกเดือน แต่สำหรับผู้สมัครเพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท...

ผู้ประกันตนต้องรู้ 3 ขอประกันสังคม กู้ได้ ยืมก่อน รับบำเหน็จ หรือบำนาญกองทุนชราภาพ หลังผ่าน ครม.แล้วจะประกาศใช้ได้เมื่อไร

ผู้ประกันตนต้องรู้ 3 ขอประกันสังคม กู้ได้ ยืมก่อน รับบำเหน็จ หรือบำนาญกองทุนชราภาพ หลังผ่าน ครม.แล้วจะประกาศใช้ได้เมื่อไรหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 65 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้ การปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม กรณีชราภาพ...

พลิกโฉมการศึกษาไทยก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 กับ Active learning

พลิกโฉมการศึกษาไทยก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ให้ทันกับยุค 4.0 ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และพลวัตรต่างๆ โดยเป็นการเปลี่ยนจาก Passive Learning เป็น Active Learning ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ จะมีรายละเอียดอย่างไร ไปทราบรายละเอียดกับ ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และ รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา https://youtu.be/4hWDKx0qU5M

ดีเดย์ ! กรมประมง กดปุ่ม Submit ข้อมูลการปฏิบัติการ MMPA ของประเทศไทย ไปยัง USA แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.59 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ กรมประมง นายบัญชา  สุขแก้ว  รองอธิบดีกรมประมง  ได้ฤกษ์ดีในการกดปุ่มจัดส่งข้อมูลการปฏิบัติการระดับชาติเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยให้สหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลาที่กำหนด  ซึ่งกรมประมงได้ทำการผลักดันการดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดกฎหมายคุ้มครองสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม (Marine Mammal Protection Act, MMPA) ของสหรัฐอเมริกามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษามูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำของไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง...

กกต.แพร่ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงสุดท้ายเลือกตั้ง อบต.(Big Day)ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ โดยมี นายพิทักษ์ คำอุ่น ผอ.สนง.กกต.จว.แพร่ ร่วมกับ อบต. พื้นที่จังหวัดแพร่  ทั้ง 57 แห่ง จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ " โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. " ขึ้น ตลอดจนร่วมรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสดกิจกรรม โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในวันที่ 28 พฤศจิกายน...

กรมประมงยันร่วมมือกับทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการพัฒนาด้วยแผนพัฒนาด้านการประมง ในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2566 – 2570

จากกรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวกลุ่มเสรีภาพและภาคประชาสังคมได้ส่งจดหมายเปิดผนึกขอให้กรมประมงทบทวน การเสนอแผนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 261 ล้านบาท จาก บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อฟื้นฟูแม่น้ำโขง กรมประมงขอชี้แจงว่า ข่าวดังกล่าวเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ทางบริษัทฯ ได้ขอเข้าพบกับทางกรมประมง เพื่อหารือการดำเนินโครงการฯ สำหรับฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่แม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาในประเทศไทย ซึ่งกรมประมง ได้ร่างโครงการเพื่อเสนอเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์ต่อการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและประชาชนในลุ่มน้ำโขงให้ได้ประโยชน์สูงสุดเท่านั้น และได้แจ้งอย่างชัดเจนว่าทางบริษัทฯ สามารถปรับแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและสามารถดำเนินการ หรือเข้าไปสนับสนุนชุมชนในพื้นที่ให้ดำเนินการได้เอง โดยไม่ต้องนำมามอบให้กรมประมงเป็นผู้ดำเนินงาน เนื่องจากกรมประมง...

Stay Connected

22,939แฟนคลับชอบ
3,444ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Tag Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles