หน้าแรก แท็ก ทอดผ้าป่า

Tag: ทอดผ้าป่า

ยโสธร จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

นายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการ จังหวัดยโสธร  เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการ ทุนเล่าเรียน หลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ที่พระอุโบสถ วัดมหาธาตุ (พระอารมหลวง) ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร โดยพระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร จ้าอาวาสวัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง)  โดยมีนางพัทธานันท์ ยังตรง นายก เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร นายสมเพชร  สร้อยสระคู นายสุวัฒน์  เข็มเพชร ...

ฉะเชิงเทราเตรียมจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับจังหวัด

ที่วัดวีระโชติธรรมาราม  ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง  นายนายพูลทรัพย์  สมบูรณ์ปัญญา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย พระราชภาวนาพิธาน เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  และพระประชาธรรมนาถ เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต)  ประชุมเตรียมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับจังหวัด เพื่อมอบหมายภารกิจคณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่า ฯ และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อนพระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...

จังหวัดพังงา ทอดผ้าป่า “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย”

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ณ วัดประชุมโยธี(พระอารามหลวง) อ.เมืองพังงา เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมีพระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 และเจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี(พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมพิธี...

ศรีสะเกษ พระครูธรรมธรสมพลทอดผ้าป่าสามัคคีมอบให้รพ.ขุนหาญสู้โควิด-19

ที่วัดป่าประชาสามัคคี ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ พระครูธรรมธรสมพล  ปัญญาพโล  เจ้าอาวาสวัดป่าประชาสามัคคีและประธานศูนย์อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน  ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีตามโครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก รวมพลังน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19  โดยมี นายคมป์   สังข์วงศ์  นายอำเภอขุนหาญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ทั้งนี้เพื่อร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนมอบให้แก่ รพ.ขุนหาญ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ได้รับความเมตตาจาก พระครูศรีโพธาลังการ  เจ้าคณะอำเภอขุนหาญ  พระครูโอภาสอินทวงศ์ เจ้าคณะตำบลตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง...

ฉะเชิงเทรา-อธิบดีกรมพัฒนาชุมชนร่วมผู้ว่าราชการจังหวัดทอดผ้าป่าสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

ที่ ศาลาค่ายพุทธบุตร วัดโพนงาม อ.สนามชัยเขต จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนเนื่อง          ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร เพื่อทอดผ้าป่าการกุศลสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และมูลนิธิรามาธิบดีฯ ในงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 50 ปี ตรงกับวันที่ 7 มิถุนายน 2564 พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต) และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโพนงาม โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ...

สมาคมผู้พิการแห่งประเทศไทย ทอดผ้าป่าให้กับ ร.ร.ชุมชนป่าสัก/ปางไม้ จ.แพร่

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมผู้พิการแห่งประเทศไทย และนายบุญยาม เสาจันทร์ อุปนายกสมาคมผู้พิการฯประธานดำเนินงาน พร้อมคณะได้นำเงินจำนวน 218,420 บาท  ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ให้กับ ร.ร.ชุมชนป่าสัก/ปางไม้ ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่  วัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น"เวียงด้งนคร" ซึ่งเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่ชุมชนและนักเรียน ต้องเรียนรู้ ซึ่งมีคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายเวียงด้งนครเป็นผู้ดูแลและจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี เดือน 5 เหนือ(กุมภาพันธ์)จะมีการเข้ารุกขมูลที่คือ เวียงและเรียนประวัติศาสตร์หลักสูตรท้องถิ่น "แผ่นดินถิ่นรักษ์เมืองด้งนคร" จากนั้น...

กำแพงเพชร-พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีพุทธศักราช 2562  โดยมีพระธรรมภาณพิลาสเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรเจ้าอาวาสวัดคูยาง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ร่วมด้วยนายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร, นายอนันต์ คงชื่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ,นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ,เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียงเนื่องด้วยมหาเถรสมาคมได้มีมติในที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 30กรกฎาคม 2562 เห็นชอบให้วัดทุกวัดจัดพิธีทอดผ้าป่าในวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปีเพื่อสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย นับตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป โดยคณะสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม...

สมาคมกู้ชีพกู้ภัยลำพูน ทอดผ้าป่าเพื่อการกุศล จิตอาสาเพื่อนกู้ภัยหลายจังหวัดแห่ร่วมทำบุญ(มีคลิป)

 ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ร.ต.อ.พัสกร ปรุงเครื่อง ประธานสมาคมกู้ชีพกู้ภัยลำพูน ได้จัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศล เพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีเพื่อนจิตอาสา กู้ภัยจากจังหวัดต่างๆเข้าร่วมงานทำบุญทอดผ้าป่าครั้งนี้จำนวนมาก ซึ่งยอดเงินทอดผ้าป่าเบื้องต้น 87,610 บาท (ยอดยังอยู่ระหว่างการรวบรวมอีกจำนวนหนึ่ง) ซึ่งทางสมาคมกู้ชีพกู้ภัยจะได้นำเงินไปดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยต่อไป https://youtu.be/CkLvyvDCrtY ภาพ-ช่าว ชัด ราชวงษ์ ผู้สื่อข่าว จ.ลำพูน

Stay Connected

22,939แฟนคลับชอบ
3,132ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Tag Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles