Statistiche web
จังหวัดแพร่ “จัดการแสดง”  แสง สี เสียง ยามค่ำคืน “อักษรจา พุทธรรม พระธาตุพันปีวัดหลวงไชยช้างค้ำ”บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองแพร่

ที่วัดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์การแสดง แสง สี เสียงยาม ค่ำคืน @แพร่ “อักษรจารธรรม-พระธาตุพันปี-วัดหลวงไชยช้างค้ำ” โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ จัดขึ้นในโครงการส่งเสริม การตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ เที่ยวแพร่สนุกทุกฤดู เพื่อประชาสัมพันธ์การเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ สร้างรายได้จากการจับจ่ายใช้สอยให้แก่ชุมชนในพื้นที่จัดกิจกรรมและพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจของคนในท้องถิ่น และธุรกิจขนาดเล็กในชุมชน

โดยการแสดง แสง สี เสียง ยาม ค่ำคืน เรื่องอักษรจารพุทธรรม พระธาตุพันปีวัดหลวงไชยช้างค้ำ ได้นำเอาเรื่องราวที่มีอยู่ในจารึกทางประวัติศาสตร์ มาถ่ายทอดเรื่องราวอัน ทรงคุณค่าของประวัติศาสตร์เมืองแพร่ ในรูปแบบการแสดงแสงสีเสียง แบ่งการแสดงออกเป็นทั้งหมด 4 องค์ องค์ที่ 1 ปฐมภูมิ นครแพร่เป็นการบอกเล่าเรื่องราว ของการสร้างเมืองพล และการสร้างวัดหลวงในครั้งอดีตกาลนับ 1000 ปี องค์ที่ 2 การเมืองการปกครอง เป็นการเล่าถึงการความเรืองอำนาจ การปกครองเมืองแพร่จากอดีตตั้งแต่ครั้งอาณาจักรขอมที่เข้าตีเมืองพล และเสื่อมอำนาจลง จนถึงช่วงที่มีการเจริญสัมพันธ์อันดีกับพม่า และในช่วงเวลานั้นวัดหลวงได้รับการบูรณะ จากความศรัทธาเสื่อมใสในพระพุทธศาสนาของผู้ปกครองเมืองแพรในขณะนั้น ดั่งปรากฎให้เห็นเป็นเสาหงส์ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อถวาย เป็นพุทธบูชา องค์ที่ 3 แสงธรรมส่องนครแพร่ในยุคต่อมาเมื่ออาณาจักรทางใต้ อย่างอาณาจักรสุโขทัยเจริญรุ่งเรือง พระยาลิไท ได้เสด็จมาบูรณะ วัดวาอาราม ร่วมถึงการสร้างวัดในเมืองแพล เป็นจำนวนมาก

วัดหลวงแห่งนี้เป็นหนึ่งในวัดที่พระองค์ทรงบูรณะรวมไปถึงพระธาตุไชยช้างค้ำและยังทรงโปรดพระราชทานนามว่า วัดหลวงสมเด็จ องค์ที่ 4 ความเลื่อมใสแห่งศรัทธาเป็นการบอกเล่าถึงความงดงามของความเลื่อมใสและความศรัทธาต่อวัดหลวงแห่งนี้จากอดีตจนถึงปัจจุบัน จะแสดงออกถึงความงดงามทางศิลปวัฒนธรรมล้านนาผ่านการฟ้อน เพื่อเป็นการบูชาองค์พระธาตุ 1000 ปี เพราะเมืองแพร่เป็นเมืองแห่งบวรพระพุทธศาสนานับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และตราบนานเท่านาน

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

จั

Share This