Statistiche web
กองทัพบกจัดกิจกรรม “Open House” เปิดบ้านทหารใหม่ให้ญาติและครอบครัวร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสสำเร็จการฝึก 

กองทัพบกโดยหน่วยฝึกทหารใหม่ได้จัดกิจกรรม “เปิดบ้านทหารใหม่ (Open House)” โดยเปิดค่ายทหารและหน่วยฝึกทั่วประเทศ ให้ญาติและครอบครัวของทหารกองประจำการได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศ สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ ได้รู้จักบทบาท หน้าที่ และภารกิจของหน่วยทหารที่บุตรหลานได้ทำการฝึกในห้วงเวลาที่ผ่านมา อันเป็นการเสริมสร้างสัมพันธ์อันดี ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและครอบครัวร่วมแสดงความยินดีกับทหารใหม่ที่ได้ผ่านการฝึก โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงขีดความสามารถของทหารใหม่ ให้ผู้ปกครองได้รู้สึกภูมิใจเมื่อได้เห็น

บรรยากาศกิจกรรม เป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่นทั่วทุกภูมิภาค อาทิ กองทัพภาคที่ ๑ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๙ จ.กาญจนบุรี มีการจัดแสดงการยิงปืนฉับพลัน, ยุทธวิธีการเข้าตีระดับหมู่ ทั้งยังได้มีการมอบของช่วยเหลืออุปโภคบริโภคให้แก่ทหารใหม่ที่มีบุตรแรกเกิด, กองทัพภาคที่ ๒ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๘ จ.เลย มีการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์, การฝึกทักษะวิชาชีพทหารใหม่, แนะแนวทางการเป็นทหารอาชีพและภารกิจหน่วย, การแสดงการฝึกทางยุทธวิธีและศิลปะแม่ไม้มวยไทยโดยทหารใหม่ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมมุทิตาจิตแสดงออกถึงความรักระหว่างทหารใหม่และบุพการี, กองทัพภาคที่ ๓ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๔ จ.ตาก เปิดให้ผู้ปกครองได้เข้าเยี่ยมชม โครงการทหารพันธุ์ดี, ผลิตภัณฑ์สมาคมแม่บ้านทหารบก, การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ พร้อมรับชมการแสดงการฝึกของทหารใหม่, กองทัพภาคที่ ๔ กองพันทหารช่างที่ ๕ กองพลทหารราบที่ ๕ จ.นครศรีธรรมราช มีการแสดงมวยไทยไชยาและการยิงปืนฉับพลันของทหารใหม่ เป็นต้น

 จากวันแรกที่เข้ากองประจำการมาทำการฝึก ทหารใหม่หลายคนได้พัฒนาศักยภาพ และมีความเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย และจิตใจ การฝึกช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงและหล่อหลอมให้ทหารใหม่เป็นผู้มีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย มีความสามัคคีในการทำงานเป็นหมู่คณะ มีบุคลิกภาพความเป็นทหาร ดังวลีที่ว่า “สวัสดิการที่ดีที่สุดของทหารคือการฝึก”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก โดยทีมโฆษกกองทัพบก,

Share This