Statistiche web
 อีกความภาคภูมิใจของ “สหพัฒนพิบูล” ได้รับการยกย่อง 1 ใน 45 องค์กรต้นแบบสร้างคุณค่าให้กับผู้พิการ

นางนพวรรณ คล้ายโอภาส ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคชั้นนำของไทย เปิดเผยว่า สหพัฒนพิบูลเป็น 1 ใน 45 องค์กรที่ได้รับเกียรติบัตร “องค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ” จากนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ในพิธียกย่องเชิดชูบุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม จัดโดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

“ที่ผ่านมา สหพัฒนพิบูลให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้กับคนพิการได้เข้าถึงอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้อีกความภาคภูมิใจของสหพัฒน์ ในฐานะต้นแบบขององค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างคุณค่าให้กับคนพิการ สะท้อนถึงการบริหารองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างคุณค่าให้กับคนพิการ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน”นางนพวรรณ กล่าว

ทั้งนี้ การมอบเกียรติบัตรดังกล่าว ทางคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ จัดขึ้นเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้กับองค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม โดยทางคณะกรรมาธิการฯ จะขยายผลต้นแบบดังกล่าว ไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมต่อไป

SPC (1) SPC (2) SPC (3) SPC (4) SPC (5)
Share This