Statistiche web
อบจ.แม่ฮ่องสอน จัด “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ที่อำเภอปางมะผ้า

ที่หอประชุมโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567 ”  ที่อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของ อบจ.มส.การมอบรางวัลการประกวดโครงการหมู่บ้านก่อการดี ครั้งที่ 6 การส่งมอบวัสดุและเคมีภัณฑ์ สำหรับใช้ในการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ระยะที่ 2 การส่งมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน การมอบอุปกรณ์เพื่อจัดตั้งศูนย์ยืมคืนประจำอำเภอ การบรรยายหัวข้อ “ถาม-ตอบ ปัญหาน่ารู้ แบบฉบับ อบจ.ก่อการดี” โดยนางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัด อบจ.แม่ฮ่องสอน การบรรยายหัวข้อ “อบจ.ก่อการดี รวมพลังเครือข่ายสร้างสรรค์แม่ฮ่องสอน” โดยนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน และกิจกรรมร่วมเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความเป็นชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง และสร้างความเข้าใจในการทำงาน กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Share This