Statistiche web
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ “จัดอบรม” เชิงปฏิบัติการด้านการตรวจวัดคาร์บอนเครดิตทางภาคป่าไม้และการเกษตร

ที่ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 3 อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรม – โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ แบบครบวงจร ตามโมเดล GreenValley @MaejoPhrae อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจวัดคาร์บอนเครดิตทางภาคป่าไม้และการเกษตร ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส

โดยภาคเช้า มีการบรรยายหัวข้อความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของคาร์บอนเครดิต โดย รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก และบรรยายหัวข้อระเบียบวิธีการ การสำรวจและจัดทำแผนที่โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย ภาคบ่าย ฝึกปฏิบัติวิธีการคัดเลือกพื้นที่และการวางแปลง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก ฝึกปฏิบัติวิธีการหาคาร์บอนเครดิต โดย อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ ศิริ อาจารย์ ดร.ยุวดี พลพิทักษ์นายุคชา ทาตื้อ และ นายนันทศักดิ์ อินยะและฝึกปฏิบัติการคำนวณปริมาณคาร์บอนเครดิต การทำแผนที่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์ ร่วมกับ อาจารย์ศิริลักษณ์สุขเจริญ นายกันตพงศ์ เครือมา และนางสาวนงลักษณ์ แก้วบุญช่วย โดยมีกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดแพร่เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน

ธีรพงษ์ ธงออน /แพร่

Share This