Statistiche web
น่าน มณฑลทหารบกที่ 38 จัด “กิจกรรมเสาธง 5 นาทีสาระดีเพื่อน้องเยาวชน”

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 38 จาก หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 38 จัดกิจกรรมเสาธง 5 นาที “ชวนน้องร้องเพลงชาติ ” มอบธงชาติไทยผืนใหม่ ให้กับโรงเรียนบ้านปง ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน และร่วมกันขับร้องเพลงชาติ

เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีงามให้ เยาวชน รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความเป็นมาของธงชาติไทย ผ่านการแสดงประกอบบทเพลง “เครื่องหมายแห่งไตรรงค์”เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรักในสถาบันหลักของชาติไทย  จากนั้นได้อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจภัยของยาเสพติดแก่นักเรียน

Share This