Statistiche web
นครปฐม ! เกษตรกรแย่ น้ำแล้งหนัก ร้องขอเปิดประตูน้ำพระพิมล หลังได้รับผลกระทบน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตร

เกษตรกร ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ร้องขอชลประทาน ให้เปิดประตูระบายน้ำคลองพระพิมล เพื่อให้น้ำไหลเข้าคลองชลประทานไปหล่อเลี้ยงนาข้าว และพื้นที่เกษตร  หลังในพื้นที่  ไร่ นา สวนเกษตร เริ่มได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนน้ำ จากการเปิดเผยของ นายสมจิต สมบุญเก่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมบอกว่า

ในขณะนี้นาข้าวในพื้นที่ของตำบลบางภาษี กำลังขาดแคลนน้ำหล่อเลี้ยงนาข้าว ไร่ และสวนเกษตร หลังจากที่ชลประทาน ปิดประตูน้ำพระพิมล  เบื้องต้นจึงอยากขอให้ชลประทาน ผ่อนปรน ช่วยเปิดประตูน้ำพระพิมล เพื่อให้ข้าวที่กำลังตั้งท้องออกรวงทั้งหมด รอดพ้นจากปัญหาการขาดแคลนน้ำจน ผลผลิตของเกษตรกรเสียหายในที่สุด

จากนั้น นายสมจิตร ได้ประสานนำรถแบคโฮลงเพื่อขุดลอกทางเดินน้ำซึ่งอุดตันไปด้วยผักตบชวา และหญ้า เพื่อที่จะให้น้ำผ่านไหลเข้าคลองอย่างสะดวกเพียงพอต่อการใช้งานของเกษตรกร ชาวบ้านตำบลบางภาษีต่อไป

ภาพ/ข่าว กิตติพงษ์ จันทร์ละมูล ผู้สื่อข่าว จ.นครปฐม

Share This