Statistiche web
ท่าอากาศยานแพร่ “ฝึกซ้อม” แผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบกรณี อากาศยานประสบอุบัติเหตุลื่นไถลเกิดเพลิงไหม้

ที่ท่าอากาศยานแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ท่าอากาศยานแพร่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดแพร่ ร่วมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุ นายพันแสง บัวทอง นักวิชาการขนส่งชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานแพร่ กล่าวว่า การซ้อมแผนครั้งนี้เป็นการซ้อมแบบเต็มรูปแบบ โดยสร้างสถานการณ์กรณีอากาศยานเกิดอุบัติเหตุภายในท่าอากาศยานแพร่ บริเวณ F7 เที่ยวบินภายในประเทศอากาศยานแบบ ATR72 ของสายการบินเพื่องฟ้าแอร์ไลน์ เที่ยวปินที่ DD888 ต้นทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองปลายทางท่าอากาศยานแพร่ โดยมีผู้โดยสาร 36 คน ลูกเรือ 4 คน ไม่มีสารอันตราย ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงเหลือประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ได้เกิดการลื่นไถลออกนอกทางวิ่งบริเวณ F7 เกิดเพลิงลุกไหม้ที่เครื่องยนต์ 2 ผู้โดยสารและนักบินพร้อมลูกเรือ รวม 40 คน เสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บสาหัส 10 ราย บาดเจ็บปานกลาง 10 ราย และบาดเจ็บเล็กน้อย 15 ราย

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ท่าอากาศยานต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินแบบเต็มรูปแบบ (Full Scale exercise) อย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกรอบระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้มั่นใจว่าแผนฉุกเฉินมีความพร้อม และเพียงพอทั้งในด้านของขั้นตอนการปฏิบัติ บุคลากร เครื่องมือ และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก ในการตอบสนองและรองรับเหตุฉุกเฉินรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสนามบินหรือบริเวณใกล้เคียง

ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากเหตุฉุกเฉิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการช่วยชีวิต และการรักษาการปฏิบัติการของอากาศยาน และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและสามารถนำแผนฯ ไปปฏิบัติได้จริง

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Share This