Statistiche web
จ.พระนครศรีอยุธยา แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา”

ที่บริเวณวัดหลังคาขาว อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา” พร้อม นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้

นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์นี้ให้คงอยู่ต่อไป จึงได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา” โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นที่บริเวณ ลานหลังวัดมหาธาตุ และวัดหลังคาขาว อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นบ้านของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้มีพื้นที่ในการนำเสนอคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมของไทย สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารพื้นบ้าน รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัด กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา และงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก ในครั้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมหลัก อาทิ ร้านค้า ร้านอาหาร จำนวนกว่า 80 ร้านค้า / การแสดงสาธิตอาหารพื้นบ้าน / การแสดงศิลปวัฒนธรรม อาทิ โขน ลิเก การแสดงจากเยาวชนภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการแสดงพื้นบ้านอีกมากมาย

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา ในครั้งนี้จะสร้างแรงผลักดันในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเกิดแรงผลักดันในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ อาหารพื้นบ้าน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยสืบไป

Share This