Statistiche web
จังหวัดชัยนาทเปิดโครงการพัฒนา72สายน้ำอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ต้นแม่น้ำมะขามเฒ่า (แม่น้ำท่าจีน) ม.1 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท นายวิทยา  ชพานนท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายวัชระ  ไกรสัย  ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 นายกิตติ  บินชัย  นายกสมาคมชาวชัยนาท พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ

นายวัชระ  ไกรสัย  ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมชลประทานดำเนินโครงการพัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยโครงการฯดังกล่าว รัฐบาลได้เลือกเป็น 1 ใน 10 โครงการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาล จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการน้อมนำพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอด มาวางแผนในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง และเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝน รวมถึงบริหารจัดการน้ำในด้านการเกษตร และอุปโภคบริโภค ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ

สำหรับจังหวัดชัยนาท ได้เลือก แม่น้ำมะขามเฒ่า หรือแม่น้ำท่าจีน เป็นแม่น้ำในการดำเนินโครงการพัฒนา72สายน้ำอย่างยั่งยืน เนื่องจากเดิมมีสภาพที่ตื้นเขินจากตะกอนดินที่สะสมมาเป็นเวลานาน และมีวัชพืชหนาแน่น ทางจังหวัดชัยนาท โดยสำนักงานชลประทานที่12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ จึงได้ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำมะขามเฒ่า เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกนี้ยังได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน ลงสู่แม่น้ำมะขามเฒ่า จำนวน 72,000 ตัว เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่

ภาพ-ข่าว วรชล ฟักขาว จ.ชัยนาท

Share This