เชียงใหม่ ยังมีค่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดี พร้อมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในทุกด้าน

5

 ที่ ห้องปฏิบัติการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและหารือแนวทางป้องกันปัญหาโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ได้รายงานสภาพอากาศปัจจุบันและคาดการณ์แนวโน้มในช่วง 7 วันข้างหน้า โดยความกดอากาศสูงจากจีนยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทย สภาพอากาศโดยรวมขณะนี้ค่อนข้างเย็น ทำให้ค่าฝุ่นละอองในอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่วนสถานการณ์คุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 -18 มกราคม ที่ผ่านมา เกิดจุดความร้อนทั้งหมด 47 จุด มีจำนวนวันที่ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน จำนวน 4 วัน สูงสุดอยู่ที่อำเภอฮอด 58 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เจ้าหน้าที่จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว พบว่า เป็นฝุ่นที่เกิดจากการเผาไหม้เพื่อจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตรแปลงเล็ก นอกจากนี้ในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นเหมืองแร่ ทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่น จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่แก้ปัญหาต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้เป็นช่วงก่อนเกิดเหตุ หลายหน่วยงานได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ทั้งในพื้นที่ป่า พื้นที่ริมทาง พื้นที่การเกษตร รวมถึงพื้นที่ชุมชนเมือง โดยได้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจร่วมกับพี่น้องประชาชนถึงปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเผา มีการจัดทำเสวียนกักเก็บใบไม้ จัดทำแนวกันไฟในเขตพื้นที่รอยต่อ การตัดหญ้าข้างทาง การตรวจวัดค่าควันดำของยวดยานพาหนะให้เป็นไปตามเกณฑ์ ตลอดจนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในระบบ Fire-D การเตรียมจัดทำห้องปลอดฝุ่น นอกจากนี้ยังได้เตรียมการด้านเครื่องจักรเครื่องมือและจัดทำแผนเผชิญเหตุ เป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

ทั้งนี้ นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาไฟป่าให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจร่วมกับประชาชน ตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาป่า พร้อมทั้งขอความร่วมมือส่วนราชการและประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลพื้นที่จุดเสี่ยงป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่า หมอกควัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here