สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร

4

ที่จังหวัดนครปฐม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร ตามโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  โดยมีพระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี  ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ความเป็นมาของโครงการฯ  พร้อมด้วย นางสาวอรพร คัมภีรศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมดำเนินการในพิธีดังกล่าว

​จากการที่กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดนครปฐมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ดำเนินโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร  ที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรม และแผนกบาลี เพื่อสร้างศาสนบุคคล ในการทำหน้าที่ทำนุบำรุงดูแลศาสนธรรม ศาสนวัตถุ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทย เพื่อนำความสงบร่มเย็นมาสู่ประเทศชาติให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคง

​ศาสนทายาท เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของศาสนา โดยทุกศาสนาจะต้องประกอบด้วย ศาสดา ศาสนธรรม ศาสนพิธี ศาสนสถาน และศาสนบุคคล หรือศาสนทายาท ปัจจุบันจำนวนพระภิกษุและสามเณรที่เป็นศาสนทายาทสืบทอดพระพุทธศาสนากำลังขาดแคลนทั้งด้านเชิงปริมาณและคุณภาพ อันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายใต้ระบบทุนนิยมและบริโภคนิยม การบวชเพื่อศึกษาเล่าเรียนอุทิศชีวิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาจึงมีจำนวนลดน้อยลงเป็นอย่างมาก    ซึ่งหากพระภิกษุและสามเณรได้มีโอกาสรับการศึกษาพุทธธรรมในขั้นสูง สามารถค้นคว้าและทำความเข้าใจพระไตรปิฎกอย่าง    ถ่องแท้ จนสามารถเข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเอง และนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องโดยจะสามารถนำไปสั่งสอน    พุทธบริษัทต่อไปได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรม การบำรุงพระภิกษุและสามเณรให้ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างมั่นคง เป็นทางสำคัญที่จะช่วยจรรโลงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคง อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้พุทธศาสนิกชนเกิดความเชื่อมั่น เลื่อมใส ศรัทธาในศาสนทายาทผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา และนำหลักธรรมของพระสัมมา   สัมพุทธเจ้า เป็นที่ตั้งในการดำเนินชีวิต

ภาพ-ข่าว THAREFERENCE จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here