ศรีสะเกษ ร.ร.บ้านหนองสาดโนนเจริญ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

16

ที่ ร.ร.บ้านหนองสาดโนนเจริญ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ กับ ร.ร.บ้านหนองสาดโนนเจริญ น้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อความมั่นคงทางอาหาร โดยมี ผศ.อธิชาติ บุญญยศยิ่ง ผอ.สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในฐานะประธานโครงการและคณะทำงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วงศ์สุวรรณ นายธนวัฒน์ แก้วกล้า นายก อบต.หนองครก นางรุ่งรัตน์ สหัสดี ผอ.ร.ร.บ้านหนองสาดโนนเจริญ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

ผศ.อธิชาติ บุญญยศยิ่ง ผอ.สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในฐานะประธานโครงการและคณะทำงาน กล่าวว่า โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชกัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของรัฐ ซึ่งมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้ลงไปช่วยพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นคณะครู และนักเรียน ที่เป็นกลุ่มเครือข่าย ร.ร.ความมั่นคงทางอาหาร จำนวน 4 ร.ร.ประกอบด้วย ร.ร.บ้านหนองสาดโนนเจริญ 25 คน ร.ร.ไกรภักดีวิทยาคม 25 คน  ร.ร.เบญจประชาสรรค์ 25 คน และ ร.ร.ค้อวังวิทยาคม 25 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปลา การทำปุ๋ยหมักจากใบไม้และมูลสัตว์ การแยกขยะ การสร้างมูลค่าจากขยะ ให้แก่ ร.ร.และชุมชน ในการเข้าสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และเข้าสู่เชิงธุรกิจ  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ภายใต้  BCG  Model เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง  วิทยากรได้รับความร่วมมือจากปราชญ์ชาวบ้าน คือ นายสุขทวี สีบุญเรือง นายพงษ์ศักดิ์ นิลคำ และ น.ส.วรรณวนัช กองสุข

รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในวันนี้ โครงการนี้เป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่ ร.ร.และชุมชน ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงให้กับครู นักเรียน และชุมชน ให้มีรายได้ สามารถพึ่งตนเองได้  สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น

ทางด้าน ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า นับว่าเป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ได้ให้ความเอื้ออาทรต่อนักเรียน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่เห็นเป็นเชิงประจักษ์ก็คือ นักเรียน ร.ร.บ้านหนองสาดโนนเจริญ จะได้มีอาชีพติดตัวไป ต้องขอขอบคุณ ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วงศ์สุวรรณ ที่ได้มาเป็นแรงผักดันให้กับพวกเราที่จะทำงานนี้ ทุกความสำเร็จ โดยเฉพาะการนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยั่งยืน ซึ่งถือได้ว่าตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้น้อมนำเอาเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ที่เป็นศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 1 ที่ว่า คุณธรรม คุณภาพ เป็นเลิศ เราได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม และในวันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ที่ได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้  ก็ถือได้ว่าเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่สำหรับ ร.ร.เล็ก ๆ ที่ขาดแคนทั้งครูและงบประมาณ ซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ร.ร.เล็กจะพัฒนาแบบไหนสู่งานอาชีพ โดยเฉพาะการน้อมนำพระราโชบายของรัชกาลที่ 10 มาสู่การปฏิบัติ  ในเรื่องของคุณธรรม ในเรื่องของอาชีพ อันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้นักเรียน ร.ร.แห่งนี้มีคุณภาพต่อไปจะเป็นเด็กดี เด็กเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สิ่งที่สำคัญก็คือ ผู้ใหญ่ให้โอกาส เด็กหนองสาดโนนเจริญทำได้

ข่าว / ภาพ  ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าวประจำ  จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here