รองผู้ว่าฯยะลา เปิดกิจกรรมประกวดบรรยายธรรมและการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

5

นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประกวดบรรยายธรรม และการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตตรัยทำนองสรภัญญะจังหวัดยะลา ประจำปี 2565 โดยมีนายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นางอภิญญา  สุวรรณ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา ผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์ คณะกรรมการจัดการประกวดการบรรยายธรรม และการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ เข้าร่วมด้วย

นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้กล่าวว่า  การจัดโครงการลักษณะนี้ เป็นกิจกรรมที่สามารถกล่อมเกลาจิตใจเด็กและเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน ยึดมั่นในความกตัญญูกตเวที และเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน น้อมรำลึกถึงแต่คุณงามความดี มีความรำลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีของสังคมต่อไป จากคำกล่าวรายงาน ของรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ทราบว่านักเรียนที่เข้าร่วมประกวดในวันนี้ และผู้ที่ชนะการประกวด ในระดับจังหวัด จะเป็นตัวแทนของจังหวัดยะลา ไปเข้าร่วมการประกวดในระดับภาค ต่อไปนั้น ผมขอเป็นกำลังใจให้คุณครู อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม และนักเรียนทุกคนที่ต้องใช้ความมานะ อดทน ความเพียรพยายาม มีสมาธิปัญญา และความสามัคคีในหมู่คณะอันเป็นคุณธรรม ระดับสูง นักเรียนทุกคนจงมีความตั้งใจในการประกวด และขอให้ทุกคนโชคดี ขอให้การจัดประกวดบรรยายธรรม และการประกวดสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ในวันนี้ จงสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ทางด้านของ นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้เผยว่า การประกวดบรรยายการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะในครั้งนี้ มีนักเรียน และครูอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 165 คน โดยแบ่งเป็น (1) การประกวดบรรยายธรรม เป็นการประกวดแบบรายบุคคลแบ่งการประกวด ออกเป็น 4 ช่วงชั้นการศึกษา คือ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1- 3)ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4- 6) ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1- 3) ช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4- 6)

(2) การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะเป็นการประกวดประเภททีม ๆ ละ 5 คน แบ่งการประกวดเป็น 4 ประเภท คือ ประเภททีมหญิงล้วน ระดับประถมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วนระดับประถมศึกษา ประเภททีมชายล้วนระดับมัธยมศึกษาการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดยะลา ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวด

สำหรับการประกวดบรรยายธรรมและการได้ดำเนินการจัดการประกวดบรรยายธรรม และการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงหลักธรรมทางศาสนา นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะในการพูดต่อที่ชุมชน และเพื่อคัดเลือกนักเรียน ที่ชนะเลิศจากการประกวดระดับจังหวัด เพื่อเข้าร่วมการประกวดในระดับภาค และระดับประเทศต่อไป

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here