ยโสธร ดร.พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง เปิดตัวลงชิงเก้าอี้ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร มีสมาชิกร่วมกว่า 200 คน

69

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดยโสธร โดย ดร. พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมด้วยอดีตกรรมการดำเนินการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอาสาสารต่อการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธรจำกัดเพื่อแก้ไขปัญหาเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อมิตรภาพระหว่างสหกรณ์อื่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธรจำกัดชุดที่ 52 ได้แถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสมาชิกสหกรณ์ที่เดินทางมาจาก 9 อำเภอร่วมกว่า 200 คน โดยการพบประสังสรรค์ในวันนี้ จัดขึ้น ณ ห้องอาหารชาวดีโรงแรม กรีนปราค์ เขตเทศบาลเมืองยโสธร 

ดร. พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษากล่าวว่าจากประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับสหกรณ์ในตำแหน่งอดีตกรรมการดำเนินการติดต่อกันหลายวาระได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับสมาชิกสหกรณ์ผมในฐานะผู้บริหารการศึกษามีความห่วงใยบุคลากรทางการศึกษาจึงมีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อการบริหารงานของสหกรณ์ซึ่งมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนองค์กรดังนี้

 1.)ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้สมาชิกมีรายจ่ายต่อเดือนลดลง / 2.)ส่งเสริมให้มีโครงการไกล่เกลี่ยหนี้สินของสมาชิกที่มีปัญหาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้สมาชิกมีศักยภาพในการชำระหนี้ได้ทำให้สหกรณ์ไม่ถูกสำรองหนี้เสีย / 3.)เปิดทำงานในวันเสาร์เพื่อให้บริการสมาชิกอย่างทั่วถึง / 4.)พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารถึงสมาชิกอย่างรวดเร็ว / 5.)ส่งเสริมให้องค์กรมีการทำงานแบบมีส่วนร่วมและทำงานเป็นทีมในการบริหารเพื่อให้บริการด้วยรอยยิ้มแก่สมาชิก / 6.)การขอกู้เงินฉุกเฉินและอนุมัติเงินกู้สามารถดำเนินการผ่าน Application สหกรณ์เพื่อความสะดวกแก่สมาชิก

ผมขอโอกาสขออาสานำพาองค์กรให้เกิดความเข้มแข็งโดยมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์และเพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในเชิงประจักษ์ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของภาครัฐให้เกิดเป็นรูปธรรม ในการแถลงนโยบายการบริหารงานของสหกรณ์มี ดร.กิตติ ดวงแสง ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธรจำกัดชุดที่ 48/51 ซึ่งจะครบวาระในอีกไม่กี่เดือนได้มาร่วมรับฟังนโยบายและได้มาให้กำลังใจแก่สมาชิกสหกรณ์ ดร.กิตติ ดวงแสง ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กล่าวว่า วันนี้เป็นนิมิตหมายอันดีและดีใจกับสหกรณ์ เนื่องจากตลอดระยะเวลาก่อตั้งสหกรณ์ไม่เคยมีผู้บริการศึกษาซึ่งยังคงดำเนินตำแหน่งอยู่ขออาสาศาลต่อในการบริหารงานของสหกรณ์ ผมขอชื่นชม ดร. พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมด้วยอดีตกรรมการดำเนินการที่มีการผนึกกำลังมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดนโยบายและแนวทางการบริหารสหกรณ์ที่สามารถปฏิบัติได้จริงในการสานต่อไป

ในอีกไม่กี่เดือนเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกและองค์กรมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นผมขอฝากสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านถึงเวลาเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ผู้มีความรู้ความสามารถได้มีโอกาสเข้ามาพัฒนาองค์กรของเราให้เกิดตำนาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธรจำกัดโมเดล ระยะทางไม่ใช่อุปสรรคการบริหารงานแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยคณะกรรมการตามดำเนินการส่งถึงสมาชิกสหกรณ์ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันทีเราทำงานแบบการมีส่วนร่วมด้วยความมุ่งมั่นกับตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธรจำกัดชุดที่ 52 ดร. พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษากล่าวไว้  ภายหลังแถลงยังได้ร่วมสังสรรค์รับประทานอาหารเที่ยง ก่อนแยกย้ายกันเดินทางกลับ

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here