ผู้ว่าฯฉะเชิงเทราเปิดโครงการบริหารต้นน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมนำร่อง สู่การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยละทักษะ

1

 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมมอบนโยบายการบริหารต้นน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมนำร่อง สู่การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยละทักษะกำลังคนในภาคตะวันออก (รูปแบบออนไลน์)  โดยมี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  วิทยากร ผู้แทนองค์กรทุกภาคส่วนและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผู้แทนองค์กรทุกภาคส่วน เข้าร่วมโครงการฯ  ทั้งนี้เพื่อได้ข้อมูลการขับเคลื่อนความต้องการ (Demand Driven) ทักษะที่จำเป็นของกลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออก และ เพื่อได้ข้อมูลสถานการณ์บริบทของอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ตลอดจน เพื่อให้แนวทางและประเด็นโจทย์ในการพัฒนางานวิจัยในอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

 สำหรับโครงการนี้เป็นการนำร่องสู่การพัฒนาทักษะกำลังคนในภาคตะวันออก งานวิจัยและคุณภาพหลักสูตร ซึ่งสำคัญต่อการพัฒนาแรงงานในระดับทักษะฝีมือ เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเตรียมความพร้อมด้านกำลังแรงงาน เป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีต้นทุนความร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมผ่านโครงการ EEC อยู่แล้ว โดยมีความสำคัญต่อการขยายตัวและการเพิ่มกำลังแรงงานด้านอุตสาหกรรมที่เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันกำลังแรงงานในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษต่อไป

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here