ปทุมธานี ผู้ปกครองพาบุตรหลานเที่ยวงานวันเด็ก เรียนรู้นิทรรศการ 5 ความดีสากล

9

ที่โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผู้ปกครองพาบุตรหลานเที่ยวงานวันเด็กเรียนรู้นิทรรศการประกอบการแสดงความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ “พลังความดี UG-5 POWER” 5 ความดีสากล ประกอบด้วย สะอาด, ระเบียบ, สุภาพ, ตรงเวลา และสมาธิ และศูนย์การเรียนรู้สื่อนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา “พุทธประวัติ” ผ่านแว่น VR สู่โลกเสมือนจริง

พระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย, พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก ป.ธ.9 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วย ผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม และคณะ ร่วมกันเปิดกิจกรรมวันเด็ก โดยวัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย, เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม, ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์, พุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานี, สมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง, มูลนิธิมงคล–จงกล ธูปกระจ่าง, ชมรมเรารักคลองสาม, เนเจอร์กิฟ และภาคีเครือข่าย ฯ โดยมีคณะนักเรียน และผู้ปกครอง ทั้งในส่วนของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ให้ประชาชน และภาคีเครือข่ายบวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ และทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือสงเคราะห์ สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน พัฒนาศีลธรรมให้กับเด็ก และเยาวชน ให้เป็นคนเก่งและดี รู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดีงาม และเพื่อขับเคลื่อนตามพันธกิจการพัฒนาพื้นที่ทางสังคม และการเรียนรู้ของวัด และชุมชน ด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ ในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของคณะสงฆ์ ตามมติมหาเถรสมาคม

 สำหรับนิทรรศการประกอบการแสดงความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ “พลังความดี UG5 POWER” เป็นการนำเสนอหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก ขุมทรัพย์ท่านปัญญาของมวลมนุษยชาติ บูรณาการเข้ากับบทฝึกนิสัยผ่านกิจวัตรประจำวัน ความดีสากล (Universal Goodness 5 : UG5) คือ ข้อปฏิบัติ 5 ประการในชีวิตประจำวันของบุคคลทุกเพศทุกวัย ประกอบด้วย สะอาด, ระเบียบ, สุภาพ, ตรงเวลา และสมาธิ ซึ่งเมื่อทำจนคุ้นชินเป็นนิสัยแล้ว จะช่วยให้ใจผ่องใสเป็นนิจ และช่วยส่งเสริมการรักษาศีล 5 ซึ่งจะเป็นผลให้ผู้นั้นไม่เบียดเบียน ทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น เป็นคนมีความสุขความสำเร็จในชีวิตได้ต่อไป

นอกจากนี้ ภายในงานฯ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ยังมีการมอบของขวัญเป็นรางวัลแห่งความดี และออกร้านบริการอาหาร-เครื่องดื่มจากผู้ใหญ่ใจดี เป็นสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งนอกจากการประสานความร่วมมือร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายบวรในพื้นที่แล้ว เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566 ยังได้มีการมอบของขวัญสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ให้กับองค์กรภาคีเครือข่ายบวร 200 องค์กร เป็นสาธารณสงเคราะห์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา อีกด้วย.

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here