ตาก ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 รับ คณะเกษตรอำเภอแม่สอด เกษตรกรผู้นำ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7

พันเอก  ยศศักดิ์  บรรเทา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  ให้การต้อนรับ คณะเกษตรอำเภอแม่สอด และเกษตรกรผู้นำ จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯ ภายในหน่วย

ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับส่วนราชการในพื้นที่ ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here