ชุมพร มณฑลทหารบกที่ 44 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

7

พลตรี เสนีย์  ศรีหิรัญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 พร้อมด้วยข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการและครอบครัวในค่ายเขตอุดมศักดิ์  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565 ซึ่งทุกคนล้วนมีความปลาบปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี พร้อมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565 ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง

พลตรี เสนีย์  ศรีหิรัญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 กล่าวว่า ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ล้วนมีความสำนึกในพระมหา-กรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อประโยชน์อันมหาศาลต่อประเทศชาติ และปวงชนชาวไทย ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม อันก่อให้เกิดความสงบสุขร่มเย็น ความอยู่ดี มีสุข ของอาณาประชาราษฎร์ตลอดมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง แก่ปวงชนชาวไทย ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี และตั้งจิตอธิษฐาน ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพ  แห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลอภิบาล และประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจงทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอจงสัมฤทธิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนา มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่พสกนิกรชาวไทยตราบจิรัฐิติกาล

หลังจากนั้น พลตรี เสนีย์  ศรีหิรัญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 ได้นำกำลังพลฯ กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน สนองพระมหากรุณาธิคุณตลอดไป//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here