ชุมพร จัดงานส่งเสริมอาหารซีฟู้ด เปิด-ตู-เล Seafood Chumphon

31

นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายและให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมส่งเสริมอาหารซีฟู้ดภายในจังหวัดตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองใต้ เชื่อมโยงการค้าโลก ภายใต้ชื่องาน “เปิด-ตู-เล Seafood Chumphon” โดยมุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และก้าวทันต่อสถานการณ์ทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผู้ประกอบการมีการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทั้งนี้  ได้รวบรวมร้านอาหารทะเล อาหารทะเลแปรรูป และสินค้าชุมชน จากแหล่งผลิตโดยตรงมาออกร้านเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สนับสนุนและเลือกซื้อสินค้าจากเกษตรกร

กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการโดยตรง ซึ่งจะเป็นประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก สร้างโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมประชาชนสัมพันธ์อาหารทะเลและสินค้าชุมชนของจังหวัดชุมพร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ขยายผลการดำเนินธุรกิจ และต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้ด้านการตลาดต่อไป

นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากกระทรวงพาณิชย์ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมอาหารซีฟู้ดภายในจังหวัด ประจำปี 2565 ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองใต้ เชื่อมโยงการค้าโลก เพื่อสร้างและเพิ่มช่องทางการตลาดด้านอาหารทะเล รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสด แปรรูป และสินค้าชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการประมง และผู้ประกอบการอาหารทะเลภาคใต้ รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า และผลิตภัณฑ์ภาคใต้ภายใต้แบรนด์จังหวัดชุมพรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภค

สำหรับงาน “เปิด-ตู-เล Seafood Chumphon” กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงศ์ ตำบลท่าตะเภา อำเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายอาหารทะเลสด อาหารทะเลปรุงสำเร็จ อาหารทะเลแปรรูป กิจกรรมการแสดงบนเวที กิจกรรมการสาธิตการประกอบเมนูอาหารซีฟู้ด โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดชุมพร หอการค้าจังหวัดชุมพร ชมรมร้านอาหารจังหวัดชุมพร ผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดชุมพรเป็นอย่างดี//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here