จังหวัดฉะเชิงเทราจัดงานวันข้าราชการพลเรือนพร้อมมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565

10

ที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์  ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว กองพลทหารราบที่ 11   อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  นายไมตรี ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี วันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2565   “ ราชการ หัวใจ ประชาชน ” พร้อมด้วยนางจันทรรัตน์  ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายณัฐพงษ์  สงวนจิตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายกิตติ  เป้าเปี่ยมทรัพย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  และข้าราชการพลเรือนจังหวัดฉะเชิงเทรา  เข้าร่วมงาน  ภายในงานพิธี ประกอบด้วย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  ประธานพิธีอ่านพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านคติธรรมของสมเด็จพระอริยวงศาคตญานสมเด็จพระสังฆราช อ่านสารของนายกรัฐมนตรี จากนั้น มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 12 ราย

     สำหรับการจัดงานในวันข้าราชการพลเรือนมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็นผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อให้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อันจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ ทัศนคติ ของประชาชนที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลงานใหม่ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน และเพื่อยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและผลปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ อันจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here