โครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีระบบสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารเพื่อพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด – Thai Reference : อาสาไทยยืนยัน

โครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีระบบสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารเพื่อพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด

Back to top button
Close