เชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองแหย่ง ส่งเสริมเกษตรกร 11 หมู่บาน หันมาใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อพัฒนาการผลิตพืชอาหารปลอดภัย

นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย เป็นประธานเปิดและลงนามความร่วม...

อ่านเพิ่มเติม