หน้าแรก แท็ก ศอ.บต.

Tag: ศอ.บต.

ศอ.บต. เยียวยาเพิ่มเติม 3 ครอบครัว เหตุสำคัญผิดบนเขาตะเว อ.เจาะไอร้อง ครัวเรือนละ 1 ล้านบาท

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมแก่ครอบครัว นายฮาพีซี มะดาโอะ นายบูดีมัน มะลี  และนายมะนาซี สะมะแอ จากกรณีเจ้าหน้าที่ยิงทั้ง 3 คนเสียชีวิตบนเขาตะเว อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เนื่องจากสำคัญผิดว่าเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 โดย ศอ.บต. ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 (ระเบียบ กพต.) และอำนาจเลขาธิการ ศอ.บต. แล้ว...

ศอ.บต.เพิ่มศักยภาพแก่กลุ่มภาคประชาสังคม (สงขลา)

ศอ.บต. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระดับตำบล ภายใต้แผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งมีเป้าหมายเข้าร่วมเป็นกลุ่มภาคประชาสังคมในพื้นที่ 3 จังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 282 คน ซึ่งภาคประชาสังคมเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายมาก มีทั้งกลุ่มเด็ก กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งวันนี้เป็นการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในบริบทของตำบลภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดย ศอ.บต.รับผิดชอบมิติการพัฒนาควบคู่กับ กอ.รมน.ภ 4 สน.ที่รับผิดชอบมิติความมั่นคง ด้าน ศอ.บต.มิติการพัฒนามี 2 ระดับคือ ระดับ...

ศอ.บต.จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ 3 ชายแดนใต้

ที่โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.(พม.) นายเอกมงคล บางประภา ตำแหน่งนายกสมาคมสื่อ นายแพทย์นพพร ตันติรังสี ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 และสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้  สำหรับ วัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนรับฟังปัญหาและการดำเนินงานของกลุ่มการดำเนินงานของกลุ่มเปราะบางและเครือข่ายมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนชี้แจงการดำเนินงานและข้อมูลที่ถูกต้องได้รับทราบถึงทิศทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสร้างแนวทางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริง ตลอดจนสร้างแนวทางสื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกัน...

ศอ.บต.นำสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง เดินเท้าเข้าเยี่ยมหมู่บ้านโอรังอัสรี ต.อัยเยอร์เวงจ.ยะลา

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้เดินทางไปยังพื้นที่ หมู่ 9 บ้านนากอ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา พร้อมกับนำข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ไปให้กับหมู่บ้านของชาวมันนิ หรือโอรังอัสรี  ทาง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เปิดเผยว่า ทั้งนี้ กลุ่มชนเผ่าโอรังอัสรี กลุ่มดังกล่าวนี้ ก็นับว่าเป็นคนไทย ซึ่งอาศัย และทำมาหากิน ดำเนินชีวิตอยู่บนแผ่นดินไทย เราก็ต้องให้ความสำคัญต่อทุกชีวิตเช่นเดียวกับคนไทยทั่วไป โดยการเข้ามาเยี่ยม และนำสิ่งของมาให้ เพื่อใช้ในการดำรงชีพนั้น เนื่องจากปัญหาจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้ชนเผ่าโอรังอัสรี มีความลำบาก ขาดแคลนเรื่องอาหาร...

เลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมชมการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำร้อน และน้ำตกแห่งใหม่ บ้านนากอ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินการปรับภูมิทัศน์บ่อน้ำร้อนแห่งใหม่ซึ่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของบ้านนากอ ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ ๆ บ่อน้ำร้อน โดยจะเน้นให้มีต้นไม้ที่เป็นร่มเงา เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังได้ก่อสร้างอาคารที่พักให้เป็นแบบศิลปมาลายู ซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทยอีกด้วย นอกจากนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. เร่งผลักดันให้ชุมชนรอบ ๆ บ่อน้ำร้อนแห่งนี้ ประมาณ400 ครัวเรือนจะต้องมีอาชีพที่มั่นคง เพราะเป้าหมายหลักคือ คนในพื้นที่จะต้องมีชีวิต และการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคต ซึ่งรัฐบาล โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับชุมชนบ้านนากอเตรียมผลักดันบ่อน้ำร้อน และน้ำตกแห่งใหม่นี้ เข้าสู่โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเน้นความเป็นธรรมชาติดังเดิม และคงความเป็นเอกลักษณ์น้ำตกอย่างแท้จริงต่อไป ภาพ/ข่าว  ปรีชา สถิตเรืองศักดิ์  หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผู้บริหารศอ.บต.หารือ ผู้ประกอบการสินค้าออนไลน์ พื้นที่ 3 จชต. ต่อยอดและขยายตลาด สร้างงาน สร้างอาชีพแก่ชาวบ้าน

ที่ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการออนไลน์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหารือต่อยอด สร้างมูลค่าสินค้าออนไลน์ในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จัก สร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีเจ้าของสินค้าออนไลน์ลูกหยีแม่เลื่อย จังหวัดปัตตานี ร้านผ้า The deep Shop จังหวัดยะลา ยัวร์แนมแฮนดิคราฟ และเจ้าของผลิตภัณฑ์จากทุเรียน บี&เอ็ม โกลด์ ฟรุ๊ต จำกัด จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในครั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง โดยคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจ รัฐบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่สนับสนุนอย่างเต็มที่ ซึ่ง...

Stay Connected

21,953แฟนคลับชอบ
2,769ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Tag Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles