ศรีสะเกษ สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.)ระดมความคิดเวทีครูคิดวันปิดภาคเรียน เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการยกร่างกฎหมายการศึกษาต่อไป

ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.สุนทร  กุมรีจิตร...

อ่านเพิ่มเติม