จ.แม่ฮ่องสอน เตรียมพร้อมและขับเคลื่อนการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนเผชิญเหตุไฟป่า

ที่ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า (War Room) สำนักงาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน...

อ่านเพิ่มเติม