สระแก้ว ประธานองคมนตรี ติดตามการพัฒนางานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี...

อ่านเพิ่มเติม