ศรีสะเกษ ผสานความร่วมมือ 22 อำเภอ จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ที่วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์  ผวจ.ศรีสะเกษ ...

อ่านเพิ่มเติม