กระบี่ เร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำผลิตน้ำประปา ขอใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานในพื้นที่ ทำฝนหลวงให้ตกภายใน 5 วันหลังจากนี้

รถบรรทุกน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่นำน้ำแจกจ่ายให้กับประชาชน...

อ่านเพิ่มเติม