พังงา อ.ตะกั่วป่าขับเคลื่อนวาระพื้นที่ตาม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้อัตลักษณ์ประวัติศาสตร์ ตะโกลา สู่ตะกั่วป่า

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา...

อ่านเพิ่มเติม