คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รับฟังนโยบาย การขับเคลื่อนการเดำเนินงาน หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด             

นางณิชพลัฏฐ์  วรรณคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวอัมพร ไชยโย...

อ่านเพิ่มเติม