PEA มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร

22

ที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์ วัดชีผ้าขาว ตําบลท่าจีน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายสมพงษ์  ใหลงาม  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภคและของใช้ที่จําเป็น เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเมืองสมุทรสาคร จำนวน 5 หมู่บ้าน  ได้แก่ ตำบลบ้านเกาะ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6  ตำบลท่าจีน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4  และตำบลท่าทราย หมู่ที่ 4   รวม 112 ครัวเรือน โดยมีนายธานิน พ่วงบุญมาก รองฝ่ายวิศวกรรมเเละบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม  นายไพฑูรย์ ผาสุก รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าจีน ผู้นำท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมงาน  

  นายสมพงษ์  ใหลงาม  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร   กล่าวว่า  ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นบริเวณกว้าง ทําให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และเครื่องอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลําบาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อน รวม 5 หมู่บ้าน จํานวน 112 ครัวเรือน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA นอกจากภารกิจหลักในการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้า ยังมีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับ ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของประเทศ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง PEA เห็นความสําคัญและห่วงใย ใส่ใจทุกชีวิต จึงได้จัดโครงการ PEA สนับสนุนถุงยังชีพเพื่อประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พร้อมด้วยน้ำดื่มจากใจ PEA ร่วมสนับสนุนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อําเภอเมืองสมุทรสาคร โดยการมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภคและของใช้ที่จําเป็น ให้กับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ จํานวน 112 ชุด และน้ำดื่ม PEA จํานวน 200 ขวด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย

 นอกจากนี้  นายสมพงษ์  ใหลงาม  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร  ยังได้ฝากเตือนประชาชนให้ระวังภัยในฤดูฝน อย่าติดตั้งเสาอากาศวิทยุ โทรทัศน์ ป้ายโฆษณาใกล้สายไฟฟ้า และหากประชาชนพบเห็นมีต้นไม้ กิ่งไม้ ใกล้หรือขวางแนวสายไฟฟ้า พบเห็นระบบจ่ายไฟฟ้าชำรุด เสาไฟฟ้า  สายไฟชำรุด โปรดแจ้ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายด่วนโทร. 1129 ……//

ภาพ-ข่าว แมวดำ/ชัช มหาชัย จ.สมุทรสาคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here