Mission Complete การฝึกอบรมแกนนำ ขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6

ณ สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมการตั้งปณิธาน “ในหลวงในดวงใจ” และเป็นประธานในการมอบประกาศ​นียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนา​หมู่บ้านเศรษฐ​กิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมแกนนำขับเคลื่อน​การพัฒนาหมู่บ้า​นเศรษฐ​กิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ​พ.ศ.2565 ในรูปแบบออนไลน์​ จำนวน 40 ราย ทั้งนี้ แกนนำการพัฒนาดังกล่าว จะเป็นผู้นำการพัฒนาหมู่บ้าน​เศรษฐกิจ​พอเพียงในปี 2565 ต่อไป มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

การจัดกิจกรรม​ในครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here