GISTDA นำร่องเชียงใหม่จัดเก็บข้อมูลหาผู้ป่วยโควิด-19 พัฒนา iMap Platform เชื่อมโยงข้อมูลบริหารจัดการ COVID-19

10

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ GISTDA และคณะ จัดเสวนา “COVID-19 iMAP Platform ทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ” ให้กับพื้นที่นำร่อง 5 จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี ตาก และภูเก็ต)

เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการ ระบบบริหารสถานการณ์ รองรับการแพร่ระบาดโควิด-19 โดย iMap Platform ที่จะมีการนำข้อมูลของหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หรือ Covid-19  เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดที่กระจัดกระจายกันมารวบรวมไว้ในที่เดียว ซึ่งจะสามารถเข้าถึงข้อมูลในช่องทางเดียวกัน โดย iMAP Platform ถูกออกแบบมาให้เหมาะ สำหรับผู้ใช้งานที่เป็นผู้บริหารระดับนโยบาย และผู้ใช้งานที่ปฏิบัติการจากหน่วยงานส่วนกลางและระดับจังหวัด

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค เป็นผู้อนุญาตการเข้าใช้ระบบเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน พร้อมทั้งอนุญาตให้เชื่อมโยงข้อมูลจากแอพพลิเคชันหมอชนะ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดึงข้อมูลแบบ เรียลไทม์และสามารถติดตามข้อมูลที่น่าสนใจจาก Dashboard ซึ่งเป็นการอัพเดตข้อมูลของจำนวนผู้ป่วยในปัจจุบันได้อีกด้วย เช่น แสดงผลการวิเคราะห์ความปลอดภัยของพื้นที่ต่อเชื้อโควิด-19 แสดงผลการประมาณการรายได้จากภาคการท่องเที่ยว แสดงผลภาพรวมของสถานการณ์โควิด-19 ในระดับอำเภอ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจำนวนเตียงคงเหลือ จำนวนยาคงเหลือและข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสถานการณ์รวมทั้งการดูแลผลกระทบ

โดยโครงการดังกล่าว สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้การสนับสนุนทุนเนินการ ที่ผ่านมา GISTDA มีบทบาทในการสนับสนุนการบริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยพัฒนาระบบ iMAP ที่เน้นการบูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านสาธารณสุข ข้อมูลประชากร หรือข้อมูลที่ตั้งโรงงาน ตลาด ชุมชนแออัด ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาวิเคราะห์ร่วมกันจนนำไปสู่คำตอบที่บอกได้ว่าควรจะดำเนินการต่อไปอย่างไร ปัจจุบันระบบบูรณาการข้อมูล หรือ iMAP สามารถสนับสนุนการทำงานให้กับ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยใช้ภูมิสารสนเทศและข้อมูลภาพจากดาวเทียมมาช่วยกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจนนำไปสู่การควบคุมพื้นที่ระบาดได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ. ในส่วนของจังหวัดสามรถนำข้อมูลบางส่วนเปิดเผยให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบได้ แต่บางข้อมูลเป็นส่วนราชการที่ไม่สามารถเปิดเผย ก็ขึ้นอยู่แต่ละจังหวัด ซึ่งทาง GISTDA สามารถดำเนินการได้ เพราะข้อมูลจะมีการเข้าด้วยล็อคอิน และรหัสผ่าน

ภาพ-ข่าว นิวัตร ธาตุอินจันทร์ จ.เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here