27.1 C
Bangkok
วันพุธ, ธันวาคม 6, 2023
ตลาดเลหลัง
หน้าแรก โครงการ

โครงการ

สัมภาษณ์รับข้อมูลการจัดทำงบประมาณจากส่วนราชการและส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่

ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการสัมภาษณ์รับข้อมูลการจัดทำงบประมาณจากส่วนราชการและส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาสัมภาษณ์ข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่โดย นายธวัชชัย ณ อัมพร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์รับข้อมูล ได้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ เพื่อขอรับข้อมูลการจัดทำงบประมาณการบริหารงบประมาณและติดตามประเมินผลงบประมาณ จากส่วนราชการ ส่วนภูมิภาคและส่วนกลางของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปประกอบการจัดทำโครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด  ซึ่งนับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ส่วนราชการ ระดับต้นน้ำเห็นความสำคัญของการจัดทำว่าประมาณปี 2563 เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารงบประมาณแผ่นดิน ทียังประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และสัมฤทธิ์ผลเพื่อชาติบ้านเมืองสืบต่อไป THAI REFERENCE https://youtu.be/LJv2wWmLawg

โครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศลงพื้นที่อบต.ศรีจุฬา นครนายก สัมภาษณ์ปชช. มีส่วนร่วมทำแผนงบประมาณพัฒนาท้องถิ่น

นางบุญปลูก ถาวรเจริญ นายกองค์การบริหารตำบลศรีจุฬา เปิดเผยว่า พื้นที่ตำบลศรีจุฬา จังหวัดนครนายก มีพื้นที่ 66.25 ตารางกิโลเมตร 12 หมู่บ้าน 1063 ครัวเรือน และได้มีการจัดของบประมาณจากภาครัฐ ในการพัฒนาท้องถิ่นหลายโครงการเพื่อ พัฒนาตำบล ทีมงานโครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศกลางเพื่อการบริหารงบประทาณเพื่อพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด ได้ไปดูโครงการทำถนนลาดยาง ที่หมู่ 4 ที่องค์การบริหารตำบลศรีจุฬา ได้ทำขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านได้สัญจรไปมาอย่างสะดวก ซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านที่นี่บอกว่าก่อนหน้านี้ถนนเส้นนี้เป็นทางลูกรังและได้มีการพัฒนามาเป็นถนนลาดยางทำให้ชาวบ้านได้เดินทางสะดวกขึ้น ซึ่งถนนเส้นนี้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการทำประชาคมกับ...

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ.เชียงใหม่ ประชุมเริ่มโครงการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง

โครงการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง เพื่อการจัดการระบบงบประมาณประจำปี 2563 ซึ่งเป็นโครงการวิจัยระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อพัฒนาสังคม ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการนี้ มาถึงระดับขั้นตอนเก็บข้อมูลกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่  ปรากฏว่าได้มีตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญกับโครงการนี้เต็ม 100%  ซึ่งนับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ส่วนราชการ ระดับต้นน้ำเห็นความสำคัญของการจัดทำว่าประมาณปี 2563 เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารงบประมาณแผ่นดิน และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และสัมฤทธิ์ผลเพื่อชาติบ้านเมืองต่อไป https://youtu.be/A90oDKcZcQI ภาพ-ข่าว ทีมข่าว THAIREFERENCE

จ.เชียงใหม่ ได้มีการสัมภาษณ์รับข้อมูลการจัดทำงบประมาณ

ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการสัมภาษณ์รับข้อมูลการจัดทำงบประมาณจากส่วนราชการและส่วนภูมิภาคของจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาสัมภาษณ์ข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่โดย นายธวัชชัย ณ อัมพร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์รับข้อมูล ได้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ เพื่อขอรับข้อมูลการจัดทำงบประมาณการบริหารงบประมาณและติดตามประเมินผลงบประมาณ จากส่วนราชการ ส่วนภูมิภาคและส่วนกลางของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปประกอบการจัดทำโครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด  ซึ่งนับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ส่วนราชการ ระดับต้นน้ำเห็นความสำคัญของการจัดทำว่าประมาณปี 2563 เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารงบประมาณแผ่นดิน ทียังประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และสัมฤทธิ์ผลเพื่อชาคิบ้านเมืองสืบต่อไป https://youtu.be/P3ONIB35Y7o ภาพ-ข่าว ทีมข่าว THAIREFERENCE

เปิดประชุมเริ่มโครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง จ.เชียงใหม่

https://youtu.be/oOxLluLFKLc ประชุมเริ่มโครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง เพื่อการบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด ด้วยนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานสภานโนบายแห่งชาติ ได้มีคำสั่งแต่งตั่งประธานบริหารแผนงานเพื่อทำหน้าที่บริหารแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย ด้านสังคม โดยแต่งตั่งคณะกรรมการอำนวยการแผนงานพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0 และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยนวัตกรรม หรือ สกสว ร่วมกับสมาคมเคลือข่ายไอซีที เพื่อการพัฒนาสังคม ( INSDA) ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง เพื่อการบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนครนายกระดมสมองเต็ม 100

โครงการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง เพื่อการจัดการระบบงบประมาณประจำปี 2563 ซึ่งเป็นโครงการวิจัยระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์ศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดนครนายกและสมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อพัฒนาสังคม ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการนี้ มาถึงระดับขั้นตอนเก็บข้อมูลกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเมือง บ้านนา องครักษ์ และอำเภอปากพลี ปรากฏว่าตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญกับโครงการนี้เต็ม 100% สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับคณะวิจัยเป็นอย่างมา ซึ่งนับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ส่วนราชการ ระดับต้นน้ำเห็นความสำคัญของการจัดทำว่าประมาณปี 2563 เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารงบประมาณแผ่นดิน ทียังประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และสัมฤทธิ์ผลเพื่อชาคิบ้านเมืองสืบต่อไป https://youtu.be/33dV2c-wi3c ภาพ-ข่าว ทีมข่าว...

จ.เชียงใหม่ ประชุมโครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (มีคลิป)

นาย ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธาน และร่วม ในโครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารงบประมาณ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเข้าร่วม เพื่อขับเคลื่อนโครงการต้นแบบนี้อย่างจริงจัง ทุกท่านที่เข้าร่วมได้ให้ความสำคัญกับการจัดการงบประมาณประจำปี 2563 แบบใหม่ โดยนำ ERP Software ของภาครัฐ   เข้ามาเครื่องมือในจัดทำและบริหารงบประมาณต้นแบบ ซึ่งจะสามารถวัดผลสำริดได้ในทุกขั้นตอน นับเป็นมิติใหม่ของการบริหารงบประมาณของส่วนท้องถิ่น และส่วนภูมิภาค รวมไปถึงส่วนกลาง ซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์ การบริหารส่วนกลาง...

โครงการการพัฒนาต้นแบบฯ (นครนายก) เดินทางมาถึงขั้นตอนการเก็บข้อมูล จัดทำงบประมาณปี 63

เร็วๆนี้ทาง Thai Reference ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณปี 2563 ซึ่งเป็นการจัดทำงบประมาณภายใต้กฏหมายรัฐธรรมนูญปี 2560 ซึ่งมีสาระการจัดทำงบประมาณที่แตกต่างจากที่ผ่านๆมา โดยเฉพาะผลสำฤทธิ์ของการใช้งบประมาณ ดังนั้นสว่นราชการต้นน้ำระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น จำเป็นต้องมีความถูกต้องและละเอียดอ่อนในการจัดทำงบประมาณ ทำให้วันนี้ได้เห็นภาพหัวหน้าส่วนราชการจ.นครนายก ทั้งหมด 42 หน่วยงาน ให้ความสนใจกับการให้ข้อมูลและศึกษาการจัดทำงบประมาณภายใต้โครงการการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารงบประมาณ ซึ่งมีระบบซอฟแวร์กลาง...

Stay Connected

22,939แฟนคลับชอบ
3,912ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

Latest Articles