25 ปี ม.หาดใหญ่ พัฒนาบัณฑิตคุณภาพ รับใช้สังคม

0

นับตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2540 ที่เป็นจุดก่อกำเนิดมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของภาคใต้ ด้วยความมุ่งมั่น และมีเจตจำนงค์อันแน่วแน่ของท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ถึงระดับปริญญาตรีผู้สนใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีปรัชญา “รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ” เน้นพัฒนาบัณฑิตคุณภาพออกรับใช้สังคมและประเทศชาติ

ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 25 ปี คณะผู้บริหารได้จริงจังในการบริหารมหาวิทยาลัย โดยเน้นเรื่องคุณภาพของนักศึกษาและเทคโนโลยีให้ทันสมัยกับโลกปัจจุบัน รวมทั้งการทำ MOU กับต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน มาเลเซียและอินโดนีเชีย เป็นต้น โดยที่ผ่านมาบุคลากรและนักศึกษาได้รับรางวัลระดับประเทศอย่างมากมายใน ทุก ๆ ปี รวมทั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับรางวัลโปร่งใสและมหาวิทยาลัยคุณธรรมอีกด้วย ขอขอบคุณ ขอบใจ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุกคนที่ได้ช่วยกันสร้างมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียง พร้อมทั้ง ขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง ผู้สนับสนุน โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป เพื่อช่วยกันสร้างประเทศชาติของเรา” ท่านอาจารย์ประณีตกล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ครบรอบ 25 ปีในปีนี้ ถือว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควร และเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่ ปัจจุบันมีอาจารย์และบุคลากรที่มีความสามารถ มีนักศึกษาและบัณฑิตมีคุณภาพ มีหน้าที่การงานที่ดี ในระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา ชื่อเสียงของ ม.หาดใหญ่ เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ หรือแม้แต่ในระดับอาเซียน เพราะเราได้มุ่งเน้นพัฒนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่สู่ความเป็นนานาชาติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในระยะอีกไม่กี่ปีข้างหน้า การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ทั้งในด้านของบุคลากร และบัณฑิตที่จบไปเพื่อทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ รับใช้ชุมชนและสังคมต่อไป

 ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา 25 ปีและทิศทางที่ชัดเจนในอนาคต รวมถึงพลังจากบุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย และสังคม ชุมชน ให้เติบโตไปพร้อมกัน     ปัจจุบันมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก คือ ระดับปริญญาตรี 7 คณะได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร ได้แก่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.) การจัดการมหาบัณฑิต (M.M.) ระดับประกาศนียบัตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร ได้แก่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) และศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ed.D.)

นอกจากนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีการกิจกรรมหลากหลายตลอดทั้งปี 2565   อาทิ การวิ่ง Virtual Run กับ Hatyai U App, ม.หาดใหญ่ ห่วงใย มอบถุง HU Care, การเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและชันโรง, กิจกรรมการแข่งขันแผนการท่องเที่ยว, การบรรยายพิเศษ, กิจกรรมวาดภาพบนผนัง, มอบรางวัลให้ศิษย์เก่าดีเด่น, มะหาดคืนถิ่น, โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Platform) โดยติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้ผ่านเว็บไซต์ www.hu.ac.th หรือ เฟซบุ๊กแฟนเพจ HatyaiUOfficial

ภาพ-ข่าว นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here