Statistiche web
แพร่ เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง “เตรียมพร้อม” จัดการฝึกซักซ้อมอบรมสถานการณ์สมมุติ(ภาคปฏิบัต) เหตุเพลิงไหม้สำนักงาน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จัดการฝึกซักซ้อมอบรมสถานการณ์สมมุติ(ภาคปฏิบัติ) เหตุเพลิงไหม้สำนักงาน ณ เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง โดยในการฝึกซักซ้อมฯ ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นำโดย นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งทุกคนเข้าร่วมฝึกซักซ้อม

นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงได้มอบให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จัดการฝึกซักซ้อมอบรมสถานการณ์สมมุติ(ภาคปฏิบัติ) เหตุเพลิงไหม้สำนักงาน ณ เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง โดยในการฝึกซักซ้อมฯ ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งทุกคนเข้าร่วมฝึกซักซ้อมด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Share This