Statistiche web
เพชรบูรณ์ 4หน่วยงานร่วมรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ที่โดมโรงเรียนเสรีศึกษา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายนาวิน สังฆมาตรนายอำเภอชนแดน มอบหมายให้ นายอดุลย์ รักษ์ศิริ ปลัดอำเภอชนแดน เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกทั้งนี้เนื่องด้วยวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งในปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดในประเทศไทย โดยมี 4 หน่วยงานหลัก 1. กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 ค่ายพ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์ โดยการนำของ ร.ท.ไตรรงค์ กระแสงฝ่ายข่าวกองกันทหารป่นใหญ่ที่ 21 ค่ายพ่อขุนผาเมือง  2.ฝายปกตรอง อำเภอชนแดน โดยการนำของ นายอดุลย์ รักษ์ศิริ ปลัดความมั่นคงและคณะ3. สำนักงานเทศบาลตำบลชนแดนโดยการนำของนายปรัชญาประเสริฐผล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชนแดน 4. โรงเรียนเสรีศึกษา โดยอาจารย์ดร.ชรอยวรรณ ประเสริฐผล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเสรี มอบหมายให้ นายสุวรรณ์ ฟักผล ผอ.โรงเรียนเสรีศึกษาพร้อมคณะ ครูนักเรียนร่วมกิจกรรม ทั้

งนี้เนื่องด้วยวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งปัจจุบันปัญหายาเสพติดในประเทศไทยกำลังทวีความรุนแรงและมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การแก้ปัญหายาเสพติดไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการดำเนินงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง จำเป็นที่จะต้องอาศัยกำลังจากทุกฝ่ายช่วยกระตุ้นรณรงค์เพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดสิ้นไป โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับนักเรียน และบุคคลภายในครอบครัวปลอดจากยาเสพติดอีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง ทางโรงเรียนจึงได้ร่วมกับ 4 หน่วยงานจัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพคิดและสิ่งเสพติดอื่นๆเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เป็นแนวร่วมสำคัญในการป้องกันปราบปรามและแก้ปัญหายาเสพติดโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอชนแดนครูบุคลากรทางการศึกษา

อุดมศักดิ์ เหล็กคำ/ภาพ/ข่าว/ภูมิภาค/

Share This