Statistiche web
เพชรบูรณ์ ครูพานักเรียนเข้าวัดแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

ที่โรงเรียนเสรีศึกษา อำเภอชนแดน ขังหวัดเพชรบูรณ์ อาจารย์ ดร.ชรอยวรรณ ประเสริฐผล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเสรีศึกษา อำเภอชนแดน  มอบหมายให้ นายเสรี ชาติสุทธิ อดีต ผอ.โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ปรึกษาโรงเรียนเป็นประธานพาคณะครูนักเรียนโรงเรียนเสรีศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เข้าร่มกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยมีวัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธได้แสดงตนเป็นพุทธศาสนาตามหลักการประกอบพิธีดังกล่าว๒.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในระพุทธศาสนาอันจะเป็นทางชักจูงให้เข้าใจซาบซึ้งในศีลธรรมจรรยายิ่ง ๆ ขึ้นเป็นผลดีแก่หมู่คณะและประเทศชาติ๓. เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์ที่นับถือพระพุทธศาสนาได้ปฏิญาณตนยอมรับนับถือพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิต ๓. เพื่อปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมได้ปฏิญาณตนนับถือพระพุทธศาสนา อันเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจและเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งโรงเรียนเสรีศึกษาร่วมกับคณะสงฆ์วัดพระพุทธบาทชนแดนและคณะสงฆ์อำเภอชนแดนจัดขึ้น  ทั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 160 คน คณะครู จำนวน 15 ท่านโดยการนำของนายเสรี ชาติสุทธิ อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์หลายแห่ง

@chaijexu

เพชรบูรณ์ ครูพานักเรียนข้าวัดแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

♬ เสียงต้นฉบับ - Chaij Exu - Chaij Exu

อุดมศักดิ์ เหล็กคำ/ ภาพ/ข่าว/ภูมิภาค/

Share This